πλείονα
Englishman's Concordance
πλείονα (pleiona) — 6 Occurrences

John 7:31 Adj-ANP-C
GRK: ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει
KJV: will he do more miracles
INT: he comes not more signs will he do

John 15:2 Adj-AMS-C
GRK: ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ
KJV: that it may bring forth more fruit.
INT: that fruit more it might bear

Acts 18:20 Adj-AMS-C
GRK: αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι
INT: they for a longer time to remain

Hebrews 3:3 Adj-AFS-C
GRK: καθ' ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει
KJV: the house hath more honour
INT: by so much as more honor has

Hebrews 11:4 Adj-AFS-C
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ
KJV: unto God a more excellent sacrifice
INT: By faith a more excellent sacrifice Abel

Revelation 2:19 Adj-ANP-C
GRK: τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων
KJV: the last [to be] more than the first.
INT: the last more than the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page