πλείους
Englishman's Concordance
πλείους (pleious) — 9 Occurrences

John 4:41 Adj-NMP-C
GRK: καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ
KJV: And many more believed because
INT: And many more believed because of

Acts 13:31 Adj-AFP-C
GRK: ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν
INT: for days many to the [ones] having come up with

Acts 19:32 Adj-NMP-C
GRK: καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν
KJV: confused; and the more part knew not
INT: and most not did know

Acts 21:10 Adj-AFP-C
GRK: δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις
KJV: tarried [there] many days,
INT: moreover days many came down a certain one

Acts 23:13 Adj-NMP-C
GRK: ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ
KJV: And they were more than forty which
INT: they were moreover more than forty

Acts 23:21 Adj-NMP-C
GRK: αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες
KJV: of them more than forty men,
INT: them men more than forty who

Acts 24:11 Adj-NFP-C
GRK: ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι
INT: that not more than there are to me

Acts 25:6 Adj-AFP-C
GRK: ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ
KJV: among them more than ten
INT: days not more than eight or

Acts 25:14 Adj-AFP-C
GRK: ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον
KJV: they had been there many days, Festus
INT: when moreover many days they stayed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page