πλείονες
Englishman's Concordance
πλείονες (pleiones) — 4 Occurrences

Acts 27:12 Adj-NMP-C
GRK: παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν
KJV: winter in, the more part advised
INT: winter in the majority reached a decision

Acts 28:23 Adj-NMP-C
GRK: τὴν ξενίαν πλείονες οἷς ἐξετίθετο
KJV: a day, there came many to him
INT: the lodging many to whom he expounded

1 Corinthians 15:6 Adj-NMP-C
GRK: ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως
KJV: of whom the greater part remain unto
INT: whom the greater part remain until

Hebrews 7:23 Adj-NMP-C
GRK: οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες
KJV: were many priests,
INT: they indeed many are have become

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page