πλειόνων
Englishman's Concordance
πλειόνων (pleionōn) — 5 Occurrences

Luke 11:53 Adj-GNP-C
GRK: αὐτὸν περὶ πλειόνων
KJV: to speak of many things:
INT: him about many things

Acts 4:22 Adj-GNP-C
GRK: γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ
KJV: the man was above forty years old,
INT: indeed was above forty the

Acts 24:17 Adj-GNP-C
GRK: ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων
KJV: Now after many years I came
INT: years moreover many alms bringing

2 Corinthians 2:6 Adj-GMP-C
GRK: ὑπὸ τῶν πλειόνων
KJV: which [was inflicted] of many.
INT: by the majority

2 Corinthians 4:15 Adj-GNP-C
GRK: διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν
KJV: the thanksgiving of many redound
INT: through the more and more thanksgiving

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page