4118. πλεῖστος (pleistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4118. πλεῖστος (pleistos) — 4 Occurrences

Matthew 11:20 Adj-NFP
GRK: ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ
KJV: wherein most of his
INT: had taken place the most miracles of him

Matthew 21:8 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
KJV: And a very great multitude spread
INT: moreover most of [the] crowd spread

Mark 4:1 Adj-NMS
GRK: αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος ὥστε αὐτὸν
INT: him a crowd great so that him

1 Corinthians 14:27 Adj-ANS
GRK: ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς καὶ
KJV: two, or at the most [by] three, and
INT: or the most three and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page