4420. πτέρυξ (pterux)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4420. πτέρυξ (pterux) — 5 Occurrences

Matthew 23:37 N-AFP
GRK: ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ οὐκ
NAS: under her wings, and you were unwilling.
KJV: under [her] wings, and
INT: under the wings and not

Luke 13:34 N-AFP
GRK: ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ οὐκ
NAS: under her wings, and you would
KJV: brood under [her] wings, and ye would
INT: under [her] the wings and not

Revelation 4:8 N-AFP
GRK: ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν
NAS: six wings, are full
KJV: of them six wings about [him]; and
INT: had respectively wings six around

Revelation 9:9 N-GFP
GRK: φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς
NAS: and the sound of their wings was like
KJV: of their wings [was] as
INT: sound of the wings of them [was] as

Revelation 12:14 N-NFP
GRK: αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ
NAS: But the two wings of the great eagle
KJV: were given two wings of a great eagle,
INT: the two wings of the eagle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page