4516. Ῥώμη (Rhómé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4516. Ῥώμη (Rhómé) — 8 Occurrences

Acts 18:2 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ῥώμης προσῆλθεν αὐτοῖς
NAS: to leave Rome. He came
KJV: from Rome:) and came
INT: out of Rome he came to them

Acts 19:21 N-AFS
GRK: με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν
NAS: also see Rome.
KJV: also see Rome.
INT: me also Rome to see

Acts 23:11 N-AFS
GRK: καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι
NAS: you must witness at Rome also.
KJV: also at Rome.
INT: also at Rome bear witness

Acts 28:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν
NAS: and thus we came to Rome.
KJV: we went toward Rome.
INT: to Rome we came

Acts 28:16 N-AFS
GRK: εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην ὁ ἑκατόνταρχος
NAS: When we entered Rome, Paul was allowed
KJV: to Rome, the centurion
INT: we came to Rome the centurion

Romans 1:7 N-DFS
GRK: οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ
NAS: of God in Rome, called
KJV: that be in Rome, beloved of God,
INT: are in Rome beloved of God

Romans 1:15 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι
NAS: to you also who are in Rome.
KJV: to you that are at Rome also.
INT: who [are] in Rome to preach the gospel

2 Timothy 1:17 N-DFS
GRK: γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν
NAS: but when he was in Rome, he eagerly
KJV: when he was in Rome, he sought me
INT: having been in Rome more earnestly he sought out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page