4575. σεβαστός (sebastos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4575. σεβαστός (sebastos) — 3 Occurrences

Acts 25:21 Adj-GMS
GRK: τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν ἐκέλευσα
NAS: in custody for the Emperor's decision,
KJV: the hearing of Augustus, I commanded
INT: the of the emporer decision I commanded

Acts 25:25 Adj-AMS
GRK: ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα πέμπειν
NAS: appealed to the Emperor, I decided
KJV: to Augustus, I have determined
INT: having appealed to the emporer I determined to send

Acts 27:1 Adj-GFS
GRK: Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς
NAS: to a centurion of the Augustan cohort
KJV: Julius, a centurion of Augustus' band.
INT: Julius of the cohort of Augustus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page