4609. Σίλας (Silas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4609. Σίλας (Silas) — 13 Occurrences

Acts 15:22 N-AMS
GRK: Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν ἄνδρας ἡγουμένους
NAS: Barsabbas, and Silas, leading
KJV: Barsabas, and Silas, chief men
INT: Barnabas and Silas men leading

Acts 15:27 N-AMS
GRK: Ἰούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐτοὺς
NAS: Judas and Silas, who themselves
KJV: Judas and Silas, who shall
INT: Judas and Silas also them

Acts 15:32 N-NMS
GRK: τε καὶ Σίλας καὶ αὐτοὶ
NAS: Judas and Silas, also being
KJV: And Judas and Silas, being prophets
INT: and and Silas also themselves

Acts 15:34 Noun-DMS
GRK: δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
KJV: it pleased Silas to abide
INT: Notwithstanding to Silas to remain there

Acts 15:40 N-AMS
GRK: δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς
NAS: chose Silas and left,
KJV: chose Silas, and departed,
INT: however having chosen Silas went forth having been committed

Acts 16:19 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς
NAS: Paul and Silas and dragged
KJV: Paul and Silas, and drew [them] into
INT: and Silas they dragged [them] into

Acts 16:25 N-NMS
GRK: Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν
NAS: Paul and Silas were praying
KJV: and Silas prayed,
INT: Paul and Silas praying were singing praises to

Acts 16:29 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Σίλᾳ
NAS: he fell down before Paul and Silas,
KJV: Paul and Silas,
INT: and Silas

Acts 17:4 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Σίλᾳ τῶν τε
NAS: Paul and Silas, along
KJV: with Paul and Silas; and of the devout
INT: and to Silas of the moreover

Acts 17:10 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν
NAS: sent Paul and Silas away by night
KJV: Paul and Silas by night
INT: and Silas to Berea

Acts 17:14 N-NMS
GRK: ὅ τε Σίλας καὶ ὁ
NAS: as the sea; and Silas and Timothy
KJV: the sea: but Silas and Timotheus
INT: both Silas and

Acts 17:15 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν
NAS: a command for Silas and Timothy
KJV: a commandment unto Silas and Timotheus
INT: to Silas and

Acts 18:5 N-NMS
GRK: ὅ τε Σίλας καὶ ὁ
NAS: But when Silas and Timothy came down
KJV: And when Silas and Timotheus
INT: both Silas and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page