4819. συμβαίνω (sumbainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4819. συμβαίνω (sumbainó) — 8 Occurrences

Mark 10:32 V-PNA
GRK: μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν
NAS: them what was going to happen to Him,
KJV: what things should happen unto him,
INT: were about to him to happen

Luke 24:14 V-RPA-GNP
GRK: πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων
NAS: these things which had taken place.
KJV: all these things which had happened.
INT: all which had taken place these things

Acts 3:10 V-RPA-DNS
GRK: ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ
NAS: and amazement at what had happened to him.
KJV: at that which had happened unto him.
INT: at that which had happened to him

Acts 20:19 V-APA-GMP
GRK: πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν
NAS: and with trials which came upon me through
KJV: temptations, which befell me by
INT: temptations having happened to me through

Acts 21:35 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ἀναβαθμούς συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν
KJV: the stairs, so it was, that he was borne
INT: the stairs it happened was carried he

1 Corinthians 10:11 V-IIA-3S
GRK: δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη
NAS: these things happened to them as an example,
KJV: these things happened unto them
INT: moreover [as] types happened to them were written

1 Peter 4:12 V-PPA-GNS
GRK: ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος
NAS: some strange thing were happening to you;
KJV: though some strange thing happened unto you:
INT: a strange thing to you [is] happening

2 Peter 2:22 V-RIA-3S
GRK: συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ
NAS: It has happened to them according to the TRUE
KJV: But it is happened unto them
INT: has happened to them the [word]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page