4822. συμβιβάζω (sumbibazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4822. συμβιβάζω (sumbibazó) — 7 Occurrences

Acts 9:22 V-PPA-NMS
GRK: ἐν Δαμασκῷ συμβιβάζων ὅτι οὗτός
NAS: at Damascus by proving that this
KJV: at Damascus, proving that this
INT: in Damascus proving that this

Acts 16:10 V-PPA-NMP
GRK: εἰς Μακεδονίαν συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται
NAS: into Macedonia, concluding that God
KJV: Macedonia, assuredly gathering that
INT: to Macedonia concluding that had called

Acts 19:33 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον προβαλόντων
NAS: Some of the crowd concluded [it was] Alexander,
INT: the crowd they put forward Alexander having thrust forward

1 Corinthians 2:16 V-FIA-3S
GRK: Κυρίου ὃς συμβιβάσει αὐτόν ἡμεῖς
NAS: OF THE LORD, THAT HE WILL INSTRUCT HIM? But we have
KJV: that he may instruct him?
INT: of [the] Lord who will instruct him we

Ephesians 4:16 V-PPM/P-NNS
GRK: συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης
NAS: being fitted and held together by what
KJV: and compacted by
INT: fitted together and held together by every

Colossians 2:2 V-APP-NMP
GRK: καρδίαι αὐτῶν συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ
NAS: may be encouraged, having been knit together in love,
KJV: might be comforted, being knit together in
INT: hearts of them having been knit together in love

Colossians 2:19 V-PPM/P-NNS
GRK: ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν
NAS: being supplied and held together by the joints
KJV: and knit together, increaseth
INT: being supplied and knit together increases [with] the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page