4856. συμφωνέω (sumphóneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4856. συμφωνέω (sumphóneó) — 6 Occurrences

Matthew 18:19 V-ASA-3P
GRK: ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν
NAS: two of you agree on earth
KJV: two of you shall agree on earth
INT: if two might agree of of you

Matthew 20:2 V-APA-NMS
GRK: συμφωνήσας δὲ μετὰ
NAS: When he had agreed with the laborers
KJV: And when he had agreed with
INT: having agreed moreover with

Matthew 20:13 V-AIA-2S
GRK: οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι
NAS: wrong; did you not agree with me for a denarius?
KJV: not thou agree with me
INT: Not for a denarius did you agree with me

Luke 5:36 V-FIA-3S
GRK: παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα
NAS: from the new will not match the old.
KJV: the new agreeth not
INT: old not does match which [is] [the] piece

Acts 5:9 V-AIP-3S
GRK: Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι
NAS: [said] to her, Why is it that you have agreed together to put
KJV: ye have agreed together to tempt
INT: Why [is it] that agreed together you to test

Acts 15:15 V-PIA-3P
GRK: καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι
NAS: of the Prophets agree, just
KJV: to this agree the words
INT: And with this agree the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page