505. ἀνυπόκριτος (anupokritos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 505. ἀνυπόκριτος (anupokritos) — 6 Occurrences

Romans 12:9 Adj-NFS
GRK: ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος ἀποστυγοῦντες τὸ
NAS: [Let] love [be] without hypocrisy. Abhor
KJV: [Let] love be without dissimulation. Abhor
INT: [Let] love [be] sincere abhorring

2 Corinthians 6:6 Adj-DFS
GRK: ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ
NAS: in the Holy Spirit, in genuine love,
KJV: by love unfeigned,
INT: in love genuine

1 Timothy 1:5 Adj-GFS
GRK: καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου
NAS: conscience and a sincere faith.
KJV: and [of] faith unfeigned:
INT: and faith sincere

2 Timothy 1:5 Adj-GFS
GRK: ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις
NAS: For I am mindful of the sincere faith
KJV: to remembrance the unfeigned faith
INT: in you sincere faith which

James 3:17 Adj-NFS
GRK: ἀγαθῶν ἀδιάκριτος ἀνυπόκριτος
NAS: fruits, unwavering, without hypocrisy.
KJV: and without hypocrisy.
INT: good impartial sincere

1 Peter 1:22 Adj-AFS
GRK: εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς
NAS: your souls for a sincere love of the brethren,
KJV: unto unfeigned love of the brethren,
INT: to brotherly love sincere out of [a] pure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page