5179. τύπος (tupos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5179. τύπος (tupos) — 16 Occurrences

John 20:25 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων
NAS: in His hands the imprint of the nails,
KJV: his hands the print of the nails, and
INT: of him the mark of the nails

John 20:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων
KJV: into the print of the nails,
INT: into the mark of the nails

Acts 7:43 N-AMP
GRK: Ῥαιφάν τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε
NAS: ROMPHA, THE IMAGES WHICH
KJV: god Remphan, figures which ye made
INT: Rephan the images which you made

Acts 7:44 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει
NAS: it according to the pattern which
KJV: according to the fashion that
INT: according to the model which he had seen

Acts 23:25 N-AMS
GRK: ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον
NAS: having this form:
KJV: after this manner:
INT: having the form this

Romans 5:14 N-NMS
GRK: ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος
NAS: who is a type of Him who was to come.
KJV: is the figure of him that was to come.
INT: who is a type of the coming [one]

Romans 6:17 N-AMS
GRK: ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
NAS: from the heart to that form of teaching
KJV: the heart that form of doctrine
INT: which you were entrusted a form of teaching

1 Corinthians 10:6 N-NMP
GRK: Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν
NAS: happened as examples for us, so
KJV: were our examples, to the intent we
INT: these things moreover types for us became

1 Corinthians 10:11 Adv
GRK: ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις
NAS: happened to them as an example, and they were written
KJV: unto them for ensamples: and
INT: these things moreover [as] types happened to them

Philippians 3:17 N-AMS
GRK: καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
NAS: according to the pattern you have
KJV: ye have us for an ensample.
INT: as you have [for] a pattern us

1 Thessalonians 1:7 N-AMS
GRK: γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς
NAS: that you became an example to all
KJV: were ensamples to all
INT: became you an example to all those

2 Thessalonians 3:9 N-AMS
GRK: ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν
NAS: ourselves as a model for you, so
KJV: make ourselves an ensample unto you to
INT: that ourselves an example we might give to you

1 Timothy 4:12 N-NMS
GRK: καταφρονείτω ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν
NAS: show yourself an example of those
KJV: be thou an example of the believers,
INT: let despise but a pattern be of the

Titus 2:7 N-AMS
GRK: σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων
NAS: yourself to be an example of good
KJV: thyself a pattern of good
INT: yourself holding forth a pattern of good works

Hebrews 8:5 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα
NAS: ACCORDING TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN
KJV: according to the pattern shewed
INT: according to the pattern having been shown

1 Peter 5:3 N-NMP
GRK: κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ
NAS: but proving to be examples to the flock.
KJV: but being ensamples to the flock.
INT: those in your charge but examples being to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page