5287. ὑπόστασις (hupostasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5287. ὑπόστασις (hupostasis) — 5 Occurrences

2 Corinthians 9:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ
NAS: by this confidence.
KJV: in this same confident boasting.
INT: in the confidence this

2 Corinthians 11:17 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως
NAS: in this confidence of boasting.
KJV: in this confidence of boasting.
INT: this the confidence of boasting

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ φέρων
NAS: and the exact representation of His nature, and upholds
KJV: of his person, and
INT: [the] exact expression of the substance of him upholding

Hebrews 3:14 N-GFS
GRK: ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους
NAS: the beginning of our assurance firm
KJV: the beginning of our confidence stedfast
INT: beginning of the assurance unto [the] end

Hebrews 11:1 N-NFS
GRK: πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος
NAS: faith is the assurance of [things] hoped
KJV: is the substance of things hoped for,
INT: faith of [things] hoped for [the] assurance of things [the] conviction

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page