ὑπέστρεψαν
Englishman's Concordance
ὑπέστρεψαν (hypestrepsan) — 10 Occurrences

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
NAS: The shepherds went back, glorifying
INT: And returned the shepherds

Luke 2:45 V-AIA-3P
GRK: μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: When they did not find Him, they returned to Jerusalem
KJV: not, they turned back again to
INT: not having found [him] they returned to Jerusalem

Luke 10:17 V-AIA-3P
GRK: Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ
NAS: The seventy returned with joy, saying,
KJV: the seventy returned again with
INT: returned moreover the

Luke 24:33 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: hour and returned to Jerusalem,
KJV: hour, and returned to
INT: hour they returned to Jerusalem

Luke 24:52 V-AIA-3P
GRK: προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: And they, after worshiping Him, returned to Jerusalem
KJV: him, and returned to
INT: having worshipped him returned to Jerusalem

Acts 1:12 V-AIA-3P
GRK: Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: Then they returned to Jerusalem
KJV: Then returned they unto Jerusalem
INT: Then they returned to Jerusalem

Acts 12:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: and Saul returned from Jerusalem
KJV: and Saul returned from Jerusalem,
INT: and Saul returned from Jerusalem

Acts 14:21 V-AIA-3P
GRK: μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
NAS: disciples, they returned to Lystra
KJV: many, they returned again to
INT: having discipled many they returned to

Acts 21:6 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ
NAS: the ship, and they returned home
KJV: returned home again.
INT: they moreover returned to the

Acts 23:32 V-AIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
NAS: to go on with him, they returned to the barracks.
KJV: with him, and returned to the castle:
INT: with him they returned to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page