ὑποστρέφειν
Englishman's Concordance
ὑποστρέφειν (hypostrephein) — 4 Occurrences

Luke 2:43 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν
NAS: and as they were returning, after spending the full number
KJV: as they returned, the child Jesus
INT: as were returning they remained behind

Luke 8:40 V-PNA
GRK: δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν
NAS: And as Jesus returned, the people
KJV: Jesus was returned, the people
INT: moreover returned Jesus

Acts 13:34 V-PNA
GRK: μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
NAS: no longer to return to decay,
KJV: [now] no more to return to corruption,
INT: no more to be about to return to decay

Acts 20:3 V-PNA
GRK: γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
NAS: he decided to return through
KJV: he purposed to return through
INT: a purpose to return through Macedonia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page