ὑποστρέψαντες
Englishman's Concordance
ὑποστρέψαντες (hypostrepsantes) — 3 Occurrences

Luke 7:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν
NAS: who had been sent returned to the house,
KJV: they that were sent, returning to
INT: And having returned to the

Luke 9:10 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι
NAS: When the apostles returned, they gave an account
KJV: the apostles, when they were returned, told
INT: And having returned the apostles

Luke 17:18 V-APA-NMP
GRK: οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
NAS: one found who returned to give
KJV: not found that returned to give glory
INT: not were there found [any] having returned to give glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page