ὑπομονὴν
Englishman's Concordance
ὑπομονὴν (hypomonēn) — 11 Occurrences

Romans 2:7 N-AFS
GRK: μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ
NAS: to those who by perseverance in doing
KJV: To them who by patient continuance in well
INT: indeed with endurance in work good

Romans 5:3 N-AFS
GRK: ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
NAS: brings about perseverance;
KJV: tribulation worketh patience;
INT: the tribulation endurance produces

Colossians 1:11 N-AFS
GRK: εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν
NAS: for the attaining of all steadfastness and patience;
KJV: unto all patience and longsuffering
INT: to all endurance and patience

2 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ
NAS: of God and into the steadfastness of Christ.
KJV: into the patient waiting for Christ.
INT: into the steadfastness of Christ

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν πραϋπαθίαν
NAS: love, perseverance [and] gentleness.
KJV: faith, love, patience, meekness.
INT: faith love endurance gentleness

James 1:3 N-AFS
GRK: πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: of your faith produces endurance.
KJV: faith worketh patience.
INT: faith produces endurance

James 5:11 N-AFS
GRK: ὑπομείναντας τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε
NAS: You have heard of the endurance of Job
KJV: Ye have heard of the patience of Job,
INT: having endured The endurance of Job you have heard of

2 Peter 1:6 N-AFS
GRK: ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν ἐν δὲ
NAS: and in [your] self-control, perseverance, and in [your] perseverance,
KJV: to temperance patience; and to
INT: self-control the endurance in moreover

Revelation 2:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ
NAS: and your toil and perseverance, and that you cannot
KJV: and thy patience, and how
INT: and the endurance of you and

Revelation 2:3 N-AFS
GRK: καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ
NAS: and you have perseverance and have endured
KJV: and hast patience, and for
INT: and endurance have and

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ
NAS: and service and perseverance, and that your deeds
KJV: and thy patience, and thy
INT: and the endurance of you and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page