5281. ὑπομονή (hupomoné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5281. ὑπομονή (hupomoné) — 32 Occurrences

Luke 8:15 N-DFS
GRK: καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
NAS: and bear fruit with perseverance.
KJV: bring forth fruit with patience.
INT: bring forth fruit by perseverance

Luke 21:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε
NAS: By your endurance you will gain
KJV: In your patience possess ye your
INT: By the endurance of you gain

Romans 2:7 N-AFS
GRK: μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ
NAS: to those who by perseverance in doing
KJV: To them who by patient continuance in well
INT: indeed with endurance in work good

Romans 5:3 N-AFS
GRK: ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
NAS: brings about perseverance;
KJV: tribulation worketh patience;
INT: the tribulation endurance produces

Romans 5:4 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν ἡ
NAS: and perseverance, proven
KJV: And patience, experience; and
INT: and endurance character

Romans 8:25 N-GFS
GRK: ἐλπίζομεν δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
NAS: we do not see, with perseverance we wait eagerly
KJV: with patience wait for
INT: we hope for in patience we await

Romans 15:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ
NAS: that through perseverance and the encouragement
KJV: we through patience and comfort
INT: through endurance and through

Romans 15:5 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς
NAS: who gives perseverance and encouragement
KJV: the God of patience and
INT: God of endurance and

2 Corinthians 1:6 N-DFS
GRK: ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν
NAS: which is effective in the patient enduring of the same
KJV: in the enduring of the same
INT: being done in [the] endurance of the same

2 Corinthians 6:4 N-DFS
GRK: διάκονοι ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν
NAS: in much endurance, in afflictions,
KJV: in much patience, in afflictions,
INT: servants in endurance much in

2 Corinthians 12:12 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε
NAS: you with all perseverance, by signs
KJV: in all patience, in signs,
INT: in all perseverance signs also

Colossians 1:11 N-AFS
GRK: εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν
NAS: for the attaining of all steadfastness and patience;
KJV: unto all patience and longsuffering
INT: to all endurance and patience

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος
NAS: of love and steadfastness of hope
KJV: of love, and patience of hope in our
INT: and the endurance of hope

2 Thessalonians 1:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ
NAS: of God for your perseverance and faith
KJV: for your patience and faith
INT: for the endurance of you and

2 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ
NAS: of God and into the steadfastness of Christ.
KJV: into the patient waiting for Christ.
INT: into the steadfastness of Christ

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν πραϋπαθίαν
NAS: love, perseverance [and] gentleness.
KJV: faith, love, patience, meekness.
INT: faith love endurance gentleness

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: patience, love, perseverance,
KJV: longsuffering, charity, patience,
INT: love the endurance

Titus 2:2 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: in faith, in love, in perseverance.
KJV: in faith, in charity, in patience.
INT: in love in endurance

Hebrews 10:36 N-GFS
GRK: ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε
NAS: need of endurance, so
KJV: need of patience, that,
INT: endurance indeed you have

Hebrews 12:1 N-GFS
GRK: ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν
NAS: us, and let us run with endurance the race
KJV: with patience the race
INT: sin with endurance we should run the

James 1:3 N-AFS
GRK: πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: of your faith produces endurance.
KJV: faith worketh patience.
INT: faith produces endurance

James 1:4 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον
NAS: And let endurance have [its] perfect
KJV: But let patience have [her] perfect
INT: and [the] endurance work perfect

James 5:11 N-AFS
GRK: ὑπομείναντας τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε
NAS: You have heard of the endurance of Job
KJV: Ye have heard of the patience of Job,
INT: having endured The endurance of Job you have heard of

2 Peter 1:6 N-AFS
GRK: ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν ἐν δὲ
NAS: and in [your] self-control, perseverance, and in [your] perseverance,
KJV: to temperance patience; and to
INT: self-control the endurance in moreover

2 Peter 1:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν
NAS: perseverance, and in [your] perseverance, godliness,
KJV: and to patience godliness;
INT: moreover the endurance the godliness

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ
NAS: and kingdom and perseverance [which are] in Jesus,
KJV: and patience of Jesus
INT: kingdom and endurance in Jesus

Revelation 2:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ
NAS: and your toil and perseverance, and that you cannot
KJV: and thy patience, and how
INT: and the endurance of you and

Revelation 2:3 N-AFS
GRK: καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ
NAS: and you have perseverance and have endured
KJV: and hast patience, and for
INT: and endurance have and

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ
NAS: and service and perseverance, and that your deeds
KJV: and thy patience, and thy
INT: and the endurance of you and

Revelation 3:10 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ὑπομονῆς μου κἀγώ
NAS: the word of My perseverance, I also
KJV: of my patience, I also
INT: word of the patient endurance of me I also

Revelation 13:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ
NAS: Here is the perseverance and the faith
KJV: Here is the patience and the faith
INT: is the endurance and the

Revelation 14:12 N-NFS
GRK: Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων
NAS: Here is the perseverance of the saints
KJV: is the patience of the saints:
INT: Here [the] endurance of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page