ὑπομονῇ
Englishman's Concordance
ὑπομονῇ (hypomonē) — 13 Occurrences

Luke 8:15 N-DFS
GRK: καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
NAS: and bear fruit with perseverance.
KJV: bring forth fruit with patience.
INT: bring forth fruit by perseverance

Luke 21:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε
NAS: By your endurance you will gain
KJV: In your patience possess ye your
INT: By the endurance of you gain

Romans 5:4 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν ἡ
NAS: and perseverance, proven
KJV: And patience, experience; and
INT: and endurance character

2 Corinthians 1:6 N-DFS
GRK: ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν
NAS: which is effective in the patient enduring of the same
KJV: in the enduring of the same
INT: being done in [the] endurance of the same

2 Corinthians 6:4 N-DFS
GRK: διάκονοι ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν
NAS: in much endurance, in afflictions,
KJV: in much patience, in afflictions,
INT: servants in endurance much in

2 Corinthians 12:12 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε
NAS: you with all perseverance, by signs
KJV: in all patience, in signs,
INT: in all perseverance signs also

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: patience, love, perseverance,
KJV: longsuffering, charity, patience,
INT: love the endurance

Titus 2:2 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: in faith, in love, in perseverance.
KJV: in faith, in charity, in patience.
INT: in love in endurance

James 1:4 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον
NAS: And let endurance have [its] perfect
KJV: But let patience have [her] perfect
INT: and [the] endurance work perfect

2 Peter 1:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν
NAS: perseverance, and in [your] perseverance, godliness,
KJV: and to patience godliness;
INT: moreover the endurance the godliness

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ
NAS: and kingdom and perseverance [which are] in Jesus,
KJV: and patience of Jesus
INT: kingdom and endurance in Jesus

Revelation 13:10 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ
NAS: Here is the perseverance and the faith
KJV: Here is the patience and the faith
INT: is the endurance and the

Revelation 14:12 N-NFS
GRK: Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων
NAS: Here is the perseverance of the saints
KJV: is the patience of the saints:
INT: Here [the] endurance of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page