5310. ὕψιστος (hupsistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5310. ὕψιστος (hupsistos) — 13 Occurrences

Matthew 21:9 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ὑψίστοις
NAS: OF THE LORD; Hosanna in the highest!
KJV: Hosanna in the highest.
INT: in the highest

Mark 5:7 Adj-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁρκίζω σε
NAS: Son of the Most High God?
KJV: [thou] Son of the most high God?
INT: of God the Most High I adjure you

Mark 11:10 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς ὑψίστοις
NAS: David; Hosanna in the highest!
KJV: Hosanna in the highest.
INT: in [the] the highest

Luke 1:32 Adj-GMS
GRK: καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται καὶ
NAS: the Son of the Most High; and the Lord
KJV: the Son of the Highest: and
INT: and Son of [the] Most High will he be called and

Luke 1:35 Adj-GMS
GRK: καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι
NAS: upon you, and the power of the Most High will overshadow
KJV: the power of the Highest shall overshadow
INT: and power of [the] Most High will overshadow you

Luke 1:76 Adj-GMS
GRK: παιδίον προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ προπορεύσῃ
NAS: the prophet of the Most High; For you will go
KJV: the prophet of the Highest: for
INT: child prophet of [the] Most High will be called you will go

Luke 2:14 Adj-DNP
GRK: Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ
NAS: to God in the highest, And on earth
KJV: to God in the highest, and on
INT: Glory in [the] highest to God and

Luke 6:35 Adj-GMS
GRK: ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου ὅτι αὐτὸς
NAS: and you will be sons of the Most High; for He Himself
KJV: the children of the Highest: for
INT: you will be sons of the Most High for he

Luke 8:28 Adj-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ὑψίστου δέομαί σου
NAS: Son of the Most High God?
KJV: of God most high? I beseech
INT: of God the Most High I implore of you

Luke 19:38 Adj-DNP
GRK: δόξα ἐν ὑψίστοις
NAS: in heaven and glory in the highest!
KJV: glory in the highest.
INT: glory in [the] highest

Acts 7:48 Adj-NMS
GRK: οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις
NAS: However, the Most High does not dwell
KJV: Howbeit the most High dwelleth not
INT: not the Most High in hand-made [houses]

Acts 16:17 Adj-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν οἵτινες
NAS: are bond-servants of the Most High God,
KJV: the servants of the most high God,
INT: God Most High are who

Hebrews 7:1 Adj-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁ συναντήσας
NAS: priest of the Most High God,
KJV: priest of the most high God,
INT: of God most high having met

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page