5370. φίλημα (philéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5370. φίλημα (philéma) — 7 Occurrences

Luke 7:45 N-ANS
GRK: φίλημά μοι οὐκ
NAS: Me no kiss; but she, since
KJV: me no kiss: but this woman
INT: A kiss to me not

Luke 22:48 N-DNS
GRK: αὐτῷ Ἰούδα φιλήματι τὸν υἱὸν
NAS: the Son of Man with a kiss?
KJV: the Son of man with a kiss?
INT: to him Judas with a kiss the Son

Romans 16:16 N-DNS
GRK: ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται
NAS: with a holy kiss. All
KJV: an holy kiss. The churches
INT: one another with a kiss holy greet

1 Corinthians 16:20 N-DNS
GRK: ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: with an holy kiss.
INT: one another with a kiss holy

2 Corinthians 13:12 N-DNS
GRK: ἐν ἁγίῳ φιλήματι
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: with an holy kiss.
INT: with a holy kiss

1 Thessalonians 5:26 N-DNS
GRK: πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: the brethren with a holy kiss.
KJV: with an holy kiss.
INT: all with a kiss holy

1 Peter 5:14 N-DNS
GRK: ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης Εἰρήνη
NAS: one another with a kiss of love.
KJV: with a kiss of charity.
INT: one another with a kiss of love Peace [be]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page