744. ἀρχαῖος (archaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 744. ἀρχαῖος (archaios) — 11 Occurrences

Matthew 5:21 Adj-DMP
GRK: ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις
NAS: You have heard that the ancients were told,
KJV: it was said by them of old time, Thou shalt
INT: it was said to the ancients not You will murder

Matthew 5:33 Adj-DMP
GRK: ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις
NAS: you have heard that the ancients were told,
KJV: it hath been said by them of old time, Thou shalt
INT: it was said to the ancients not You will swear falsely

Luke 9:8 Adj-GMP
GRK: τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of the prophets of old had risen again.
KJV: one of the old prophets
INT: one of the ancients had arisen

Luke 9:19 Adj-GMP
GRK: τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of the prophets of old has risen again.
KJV: one of the old prophets
INT: one of the ancients has arisen

Acts 15:7 Adj-GFP
GRK: ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν
NAS: you know that in the early days
KJV: know how that a good while ago
INT: from days ancient among us

Acts 15:21 Adj-GFP
GRK: ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν
NAS: For Moses from ancient generations
KJV: Moses of old time hath
INT: from generations of old in every city

Acts 21:16 Adj-DMS
GRK: τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
NAS: a disciple of long standing with whom
KJV: of Cyprus, an old disciple,
INT: a certain a Cypriot an old disciple

2 Corinthians 5:17 Adj-NNP
GRK: κτίσις τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ
NAS: creature; the old things passed away;
KJV: creature: old things are passed away;
INT: creation the old things passed away Behold

2 Peter 2:5 Adj-GMS
GRK: καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ
NAS: and did not spare the ancient world,
KJV: spared not the old world, but
INT: and [the] ancient world not

Revelation 12:9 Adj-NMS
GRK: ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλούμενος
NAS: down, the serpent of old who is called
KJV: was cast out, that old serpent,
INT: serpent ancient who is called

Revelation 20:2 Adj-NMS
GRK: ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὅς ἐστιν
NAS: the serpent of old, who
KJV: the dragon, that old serpent,
INT: serpent ancient who is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page