752. ἀρχισυνάγωγος (archisunagógos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 752. ἀρχισυνάγωγος (archisunagógos) — 9 Occurrences

Mark 5:22 N-GMP
GRK: εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων ὀνόματι Ἰάϊρος
NAS: One of the synagogue officials named
KJV: one of the rulers of the synagogue, Jairus
INT: one of the rulers of synagogue by name Jarius

Mark 5:35 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι
NAS: they came from the [house of] the synagogue official, saying,
KJV: from the ruler of the synagogue's [house certain] which said,
INT: from the ruler of synagogue's [house] saying

Mark 5:36 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ
NAS: said to the synagogue official, Do not be afraid
KJV: he saith unto the ruler of the synagogue, Be
INT: says to the ruler of the synagogue Not fear

Mark 5:38 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ
NAS: to the house of the synagogue official; and He saw
KJV: the house of the ruler of the synagogue, and
INT: house of the ruler of the synagogue and he beholds

Luke 8:49 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι
NAS: came from [the house of] the synagogue official, saying,
KJV: from the ruler of the synagogue's [house], saying
INT: from the ruler of synagogue saying

Luke 13:14 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι
NAS: But the synagogue official, indignant
KJV: And the ruler of the synagogue answered
INT: moreover the ruler of the synagogue indignant because

Acts 13:15 N-NMP
GRK: ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς
NAS: and the Prophets the synagogue officials sent
KJV: the prophets the rulers of the synagogue sent
INT: sent the rulers of the synagogue to them

Acts 18:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ
NAS: Crispus, the leader of the synagogue, believed
KJV: Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed
INT: moreover the ruler of the synagogue believed in the

Acts 18:17 N-AMS
GRK: Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν
NAS: of Sosthenes, the leader of the synagogue, and [began] beating
KJV: Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat
INT: Sosthenes the ruler of the synagogue they beat [him] before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page