συνεργὸν
Englishman's Concordance
συνεργὸν (synergon) — 3 Occurrences

Romans 16:9 Adj-AMS
GRK: Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν
NAS: Urbanus, our fellow worker in Christ,
KJV: Urbane, our helper in Christ,
INT: Urbanus the fellow worker of us in

Philippians 2:25 Adj-AMS
GRK: ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην
NAS: my brother and fellow worker and fellow soldier,
KJV: and companion in labour, and
INT: brother and fellow worker and fellow soldier

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ
INT: of us and fellow worker of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page