συνεληλυθυῖαι
Englishman's Concordance
συνεληλυθυῖαι (synelēlythuiai) — 1 Occurrence

Luke 23:55 V-RPA-NFP
GRK: αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς
NAS: who had come with Him out of Galilee
INT: who were come with out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page