συνελθόντας
Englishman's Concordance
συνελθόντας (synelthontas) — 1 Occurrence

John 11:33 V-APA-AMP
GRK: καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους
NAS: and the Jews who came with her [also] weeping,
KJV: also weeping which came with her,
INT: and the having come with her Jews

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page