συνεληλυθότας
Englishman's Concordance
συνεληλυθότας (synelēlythotas) — 1 Occurrence

Acts 10:27 V-RPA-AMP
GRK: καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: and found many people assembled.
KJV: found many that were come together.
INT: and finds gathered together many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page