θεαθῆναι
Englishman's Concordance
θεαθῆναι (theathēnai) — 2 Occurrences

Matthew 6:1 V-ANP
GRK: πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ
NAS: men to be noticed by them; otherwise
INT: in order to be seen by them if

Matthew 23:5 V-ANP
GRK: πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις
NAS: their deeds to be noticed by men;
KJV: they do for to be seen of men:
INT: to be seen by men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page