2300. θεάομαι (theaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2300. θεάομαι (theaomai) — 23 Occurrences

Matthew 6:1 V-ANP
GRK: πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ
NAS: men to be noticed by them; otherwise
INT: in order to be seen by them if

Matthew 11:7 V-ANM
GRK: τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ
NAS: out into the wilderness to see? A reed
KJV: the wilderness to see? A reed
INT: the wilderness to look at a reed by [the]

Matthew 22:11 V-ANM
GRK: ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους
NAS: came in to look over the dinner guests,
KJV: came in to see the guests,
INT: the king to see the guests

Matthew 23:5 V-ANP
GRK: πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις
NAS: their deeds to be noticed by men;
KJV: they do for to be seen of men:
INT: to be seen by men

Mark 16:11 V-AIP-3S
GRK: ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς
NAS: that He was alive and had been seen by her, they refused to believe
KJV: and had been seen of
INT: he is alive and has been seen by her

Mark 16:14 V-APM-DMP
GRK: ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον
NAS: those who had seen Him after He had risen.
KJV: not them which had seen him
INT: because the [ones] having seen him arisen

Luke 5:27 V-AIM-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι
NAS: that He went out and noticed a tax
KJV: and saw a publican,
INT: he went forth and saw a tax collector by name

Luke 7:24 V-ANM
GRK: τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ
NAS: out into the wilderness to see? A reed
KJV: the wilderness for to see? A reed
INT: the wilderness to look at a reed by

Luke 23:55 V-AIM-3P
GRK: Γαλιλαίας αὐτῷ ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον
NAS: followed, and saw the tomb
KJV: followed after, and beheld the sepulchre,
INT: Galilee him saw the tomb

John 1:14 V-AIM-1P
GRK: ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν
NAS: among us, and we saw His glory,
KJV: us, (and we beheld his glory,
INT: us and we discerned the glory

John 1:32 V-RIM/P-1S
GRK: λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα
NAS: saying, I have seen the Spirit
KJV: saying, I saw the Spirit descending
INT: saying I have beheld the Spirit

John 1:38 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας
NAS: turned and saw them following,
KJV: turned, and saw them following,
INT: Jesus and having beheld them following

John 4:35 V-AMM-2P
GRK: ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας
NAS: up your eyes and look on the fields,
KJV: eyes, and look on the fields; for
INT: of you and see the fields

John 6:5 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς
NAS: up His eyes and seeing that a large
KJV: [his] eyes, and saw a great company
INT: Jesus and having seen that a great

John 8:10 V-APM-AMS
GRK: καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς
KJV: and saw none
INT: and no one saw but the

John 11:45 V-APM-NMP
GRK: Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν
NAS: to Mary, and saw what
KJV: and had seen the things which
INT: Mary and having seen what what he did

Acts 1:11 V-AIM-2P
GRK: ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον
NAS: the same way as you have watched Him go
KJV: in like manner as ye have seen him
INT: in like manner you beheld him going

Acts 21:27 V-APM-NMP
GRK: Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν
NAS: from Asia, upon seeing him in the temple,
KJV: Asia, when they saw him
INT: Asia Jews having seen him in

Acts 22:9 V-AIM-3P
GRK: μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ
NAS: who were with me saw the light,
KJV: with me saw indeed the light,
INT: indeed light beheld the hoewever

Romans 15:24 V-ANM
GRK: γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ
NAS: for I hope to see you in passing,
KJV: for I trust to see you in my journey,
INT: for going through to see you and

1 John 1:1 V-AIM-1P
GRK: ἡμῶν ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ
NAS: what we have looked at and touched
KJV: which we have looked upon, and
INT: of us that which we gazed upon and the

1 John 4:12 V-RIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπῶμεν
NAS: No one has seen God at any time;
KJV: No man hath seen God at any time.
INT: no one at any time has seen if we should love

1 John 4:14 V-RIM/P-1P
GRK: Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν
NAS: We have seen and testify
KJV: And we have seen and do testify
INT: And we have seen and bear testimony

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page