τρία
Englishman's Concordance
τρία (tria) — 9 Occurrences

Matthew 13:33 Adj-ANP
GRK: ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ
NAS: took and hid in three pecks of flour
KJV: and hid in three measures of meal,
INT: of flour measures three until which

Luke 4:25 Adj-ANP
GRK: ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας
NAS: was shut up for three years
KJV: the heaven was shut up three years and
INT: for years three and months

Luke 13:7 Adj-ANP
GRK: ἀμπελουργόν Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ'
NAS: Behold, for three years
KJV: Behold, these three years
INT: vinedresser Behold three years from

Luke 13:21 Adj-ANP
GRK: ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ
NAS: took and hid in three pecks of flour
KJV: and hid in three measures of meal,
INT: of meal measures three until which

Acts 17:2 Adj-ANP
GRK: ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς
NAS: he went to them, and for three Sabbaths
KJV: them, and three sabbath days reasoned
INT: for Sabbaths three reasoned with them

1 Corinthians 13:13 Adj-NNP
GRK: ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα μείζων
NAS: these three; but the greatest
KJV: charity, these three; but the greatest
INT: love the things three these greatest

Galatians 1:18 Adj-ANP
GRK: Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον
NAS: Then three years later
KJV: Then after three years I went up
INT: Then after three years I went up

Revelation 16:13 Adj-ANP
GRK: ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς
NAS: of the false prophet, three unclean
KJV: And I saw three unclean spirits
INT: false prophet spirits three unclean like

Revelation 16:19 Adj-ANP
GRK: μεγάλη εἰς τρία μέρη καὶ
NAS: was split into three parts,
KJV: was divided into three parts, and
INT: great into three parts and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page