τριῶν
Englishman's Concordance
τριῶν (triōn) — 11 Occurrences

Matthew 18:16 Adj-GMP
GRK: μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν
NAS: OF TWO OR THREE WITNESSES EVERY
KJV: of two or three witnesses every
INT: witnesses or of three might be strengthened every

Matthew 26:61 Adj-GFP
GRK: καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
NAS: and to rebuild it in three days.'
KJV: it in three days.
INT: and in three days to rebuild it

Mark 14:58 Adj-GFP
GRK: καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον
NAS: made with hands, and in three days
KJV: and within three days I will build
INT: and in three days another

Luke 10:36 Adj-GMP
GRK: τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ
NAS: of these three do you think
KJV: now of these three, thinkest thou,
INT: of these three a neighbor seems

John 21:11 Adj-GMP
GRK: ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν καὶ τοσούτων
KJV: and fifty and three: and
INT: a hundred fifty three although so many

Acts 5:7 Adj-GFP
GRK: ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ
NAS: of about three hours,
KJV: about the space of three hours after,
INT: about hours three afterward also

Acts 28:15 Adj-GFP
GRK: Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν οὓς
NAS: of Appius and Three Inns
KJV: forum, and The three taverns: whom
INT: market and Three Taverns whom

2 Corinthians 13:1 Adj-GMP
GRK: μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν
NAS: OF TWO OR THREE WITNESSES.
KJV: of two or three witnesses shall
INT: witnesses or of three will be established every

1 Timothy 5:19 Adj-GMP
GRK: δύο ἢ τριῶν μαρτύρων
NAS: of two or three witnesses.
KJV: two or three witnesses.
INT: two or three witnesses

Revelation 8:13 Adj-GMP
GRK: σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν
NAS: of the trumpet of the three angels
KJV: of the trumpet of the three angels,
INT: trumpet of the three angels who [are]

Revelation 9:18 Adj-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων
NAS: by these three plagues,
KJV: By these three was the third part
INT: By three plagues these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page