τρίτον
Englishman's Concordance
τρίτον (triton) — 25 Occurrences

Mark 14:41 Adj-ANS
GRK: ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει
NAS: And He came the third time, and said
KJV: he cometh the third time, and
INT: he comes the third time and says

Luke 20:12 Adj-AMS
GRK: καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι οἱ
NAS: to send a third; and this one
KJV: he sent a third: and
INT: And he proceeded a third to send

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς
NAS: And he said to them the third time, Why,
KJV: unto them the third time, Why, what
INT: and a third [time] he said to

John 21:14 Adj-ANS
GRK: Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς
NAS: is now the third time that Jesus
KJV: now the third time that Jesus
INT: This [is] now the third time was revealed Jesus

John 21:17 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάννου
NAS: He said to him the third time, Simon,
KJV: unto him the third time, Simon,
INT: to him the third time Simon [son] of Jonah

John 21:17 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με
NAS: to him the third time, Simon,
KJV: unto him the third time, Lovest
INT: to him the third time have you affection for me

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα
NAS: second prophets, third teachers, then
KJV: prophets, thirdly teachers,
INT: secondly prophets thirdly teachers then

2 Corinthians 12:14 Adj-ANS
GRK: Ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως
NAS: Here for this third time I am ready
KJV: Behold, the third time I am ready
INT: Behold third time this ready

2 Corinthians 13:1 Adj-ANS
GRK: Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι
NAS: This is the third time I am coming
KJV: This [is] the third [time] I am coming
INT: third This [time] I am coming

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων
NAS: a calf, and the third creature
KJV: a calf, and the third beast had
INT: and the third living creature having

Revelation 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς
NAS: to the earth; and a third of the earth
KJV: and the third part of trees
INT: and a third of the earth

Revelation 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων
NAS: was burned up, and a third of the trees
INT: and a third of the trees

Revelation 8:8 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης
NAS: into the sea; and a third of the sea
KJV: and the third part of the sea
INT: became a third of the sea

Revelation 8:9 Adj-NNS
GRK: ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων
NAS: and a third of the creatures which
KJV: And the third part of the creatures
INT: died a third of the creatures

Revelation 8:9 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων
NAS: died; and a third of the ships
KJV: and the third part of the ships
INT: and a third of the ships

Revelation 8:10 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν
NAS: and it fell on a third of the rivers
KJV: upon the third part of the rivers,
INT: upon a third of the rivers

Revelation 8:11 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων
NAS: Wormwood; and a third of the waters
KJV: and the third part of the waters
INT: becomes a third into waters

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου
NAS: sounded, and a third of the sun
KJV: and the third part of the sun
INT: was struck a third of the sun

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης
NAS: of the sun and a third of the moon
KJV: and the third part of the moon,
INT: and a third of the moon

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
NAS: of the moon and a third of the stars
KJV: and the third part of the stars;
INT: and a third of the stars

Revelation 8:12 Adj-NNS
GRK: σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ
NAS: so that a third of them would be darkened
KJV: so as the third part of them
INT: should be darkened a third of them and

Revelation 8:12 Adj-ANS
GRK: φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς καὶ
NAS: would not shine for a third of it, and the night
KJV: shone not for a third part of it, and
INT: should appear [for] a third of it and

Revelation 9:15 Adj-ANS
GRK: ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
NAS: that they would kill a third of mankind.
KJV: for to slay the third part of men.
INT: they might kill a third of men

Revelation 9:18 Adj-NNS
GRK: ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
NAS: A third of mankind was killed
KJV: was the third part of men
INT: were killed a third of the men

Revelation 12:4 Adj-ANS
GRK: σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων
NAS: swept away a third of the stars
KJV: drew the third part of the stars
INT: drags a third of the stars

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page