τρίτῃ
Englishman's Concordance
τρίτῃ (tritē) — 16 Occurrences

Matthew 16:21 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: and be raised again the third day.
INT: and the third day to be raised

Matthew 17:23 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: Him, and He will be raised on the third day.
KJV: and the third day
INT: and the third day he will be raised up

Matthew 20:19 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: and crucify [Him], and on the third day
KJV: [him]: and the third day
INT: and the third day he will rise again

Mark 15:25 Adj-NFS
GRK: δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν
NAS: It was the third hour when
KJV: And it was the third hour, and
INT: moreover [the] hour third and they crucified

Luke 9:22 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: and be raised the third day.
INT: and the third day to be raised

Luke 12:38 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ
NAS: or even in the third, and finds
KJV: come in the third watch, and
INT: in the third watch he comes

Luke 13:32 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι
NAS: and tomorrow, and the third [day] I reach My goal.'
KJV: and the third [day] I shall be perfected.
INT: and the third [day] I am perfected

Luke 18:33 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται
NAS: Him, they will kill Him; and the third day
KJV: and the third day
INT: day third he will rise again

Luke 24:7 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and be crucified, and the third day
KJV: and the third day
INT: and the third day to arise

Luke 24:46 Adj-DFS
GRK: νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
NAS: from the dead the third day,
KJV: from the dead the third day:
INT: [the] dead the third day

John 2:1 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο
NAS: On the third day there was a wedding
KJV: And the third day there was
INT: day third a wedding took place

Acts 2:15 Adj-NFS
GRK: γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας
NAS: as you suppose, for it is [only] the third hour
KJV: it is [but] the third hour
INT: indeed [the] hour third of the day

Acts 10:40 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ
NAS: raised Him up on the third day
KJV: God raised up the third day, and
INT: on the third day and

Acts 27:19 Adj-DFS
GRK: καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν
NAS: and on the third day they threw
KJV: And the third [day] we cast out
INT: and on the third [day] with own hands the

1 Corinthians 15:4 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς
NAS: and that He was raised on the third day
KJV: he rose again the third day
INT: day the third according to the

Revelation 11:14 Adj-NFS
GRK: Οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ
NAS: behold, the third woe
KJV: [and], behold, the third woe cometh
INT: woe third comes quickly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page