bir·ḥō·ḇō·ṯe·hā
Englishman's Concordance
bir·ḥō·ḇō·ṯe·hā — 2 Occurrences

Jeremiah 49:26
HEB: יִפְּל֥וּ בַחוּרֶ֖יהָ בִּרְחֹבֹתֶ֑יהָ וְכָל־ אַנְשֵׁ֨י
NAS: will fall in her streets, And all
KJV: shall fall in her streets, and all the men
INT: will fall her young her streets and all the men

Jeremiah 50:30
HEB: יִפְּל֥וּ בַחוּרֶ֖יהָ בִּרְחֹבֹתֶ֑יהָ וְכָל־ אַנְשֵׁ֨י
NAS: will fall in her streets, And all
KJV: fall in the streets, and all her men
INT: will fall her young her streets and all her men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7339
43 Occurrences


bā·rə·ḥō·wḇ — 2 Occ.
bā·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 4 Occ.
bir·ḥōḇ — 1 Occ.
bir·ḥō·ḇō·ṯe·hā — 1 Occ.
bir·ḥō·ḇō·ṯe·hā — 2 Occ.
bir·ḥō·ḇō·ṯê·nū — 2 Occ.
bir·ḥō·wḇ — 4 Occ.
bir·ḥō·ḇō·wṯ — 3 Occ.
hā·rə·ḥō·wḇ — 2 Occ.
hā·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lir·ḥō·wḇ — 1 Occ.
mê·rə·ḥōḇ — 1 Occ.
mê·rə·ḥō·ḇāh — 1 Occ.
mê·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
rə·ḥō·wḇ — 5 Occ.
rə·ḥō·ḇāh — 1 Occ.
rə·ḥō·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ū·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇā·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇir·ḥō·ḇō·ṯe·hā — 2 Occ.
ū·ḇir·ḥō·wḇ — 2 Occ.
ḇā·rə·ḥō·wḇ — 2 Occ.
ḇir·ḥō·w·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
Additional Entries
wə·hir·ḥaḇ·tî — 1 Occ.
wə·rā·ḥaḇ — 1 Occ.
wə·rā·ḥă·ḇāh — 1 Occ.
yar·ḥîḇ — 3 Occ.
ra·ḥaḇ — 1 Occ.
ra·ḥă·ḇê- — 1 Occ.
bā·rə·ḥō·wḇ — 2 Occ.
bā·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 4 Occ.
bir·ḥōḇ — 1 Occ.
bir·ḥō·ḇō·ṯe·hā — 1 Occ.
bir·ḥō·ḇō·ṯê·nū — 2 Occ.
bir·ḥō·wḇ — 4 Occ.
bir·ḥō·ḇō·wṯ — 3 Occ.
hā·rə·ḥō·wḇ — 2 Occ.
hā·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lir·ḥō·wḇ — 1 Occ.
mê·rə·ḥōḇ — 1 Occ.
mê·rə·ḥō·ḇāh — 1 Occ.
mê·rə·ḥō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
rə·ḥō·wḇ — 5 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page