wə·ṯō·w·rō·ṯāw
Englishman's Concordance
wə·ṯō·w·rō·ṯāw — 1 Occurrence

Psalm 105:45
HEB: יִשְׁמְר֣וּ חֻ֭קָּיו וְתוֹרֹתָ֥יו יִנְצֹ֗רוּ הַֽלְלוּ־
NAS: And observe His laws, Praise
KJV: and keep his laws. Praise
INT: keep his statutes his laws and observe Praise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8451
219 Occurrences


bat·tō·w·rāh — 6 Occ.
bə·ṯō·w·raṯ — 15 Occ.
bə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
bə·ṯō·w·rā·ṯōw — 1 Occ.
bə·ṯō·w·rō·ṯāw — 1 Occ.
ḵə·ṯō·w·rā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
hat·tō·w·rāh — 48 Occ.
hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
kə·ṯō·w·raṯ — 1 Occ.
lat·tō·w·rāh — 1 Occ.
lə·ṯō·w·rāh — 1 Occ.
mit·tō·w·rā·ṯe·ḵā — 3 Occ.
tō·w·rāh — 23 Occ.
tō·w·raṯ — 47 Occ.
tō·w·rā·ṯə·ḵā — 18 Occ.
tō·w·rā·ṯî — 11 Occ.
ṯō·w·rōṯ — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯay — 1 Occ.
tō·w·rō·ṯāw — 3 Occ.
ū·lə·ṯō·w·rā·ṯōw — 1 Occ.
ū·mit·tō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇat·tō·w·rāh — 1 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḵat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rāh — 5 Occ.
wə·ṯō·w·raṯ- — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 7 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
wə·ṯō·w·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāy — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāw — 1 Occ.
Additional Entries
ū·ḇə·ṯō·w·rā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḵat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rāh — 2 Occ.
wə·hat·tō·w·rōṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rāh — 5 Occ.
wə·ṯō·w·raṯ- — 2 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā — 7 Occ.
wə·ṯō·w·rā·ṯî — 3 Occ.
wə·ṯō·w·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·ṯō·w·rō·ṯāy — 2 Occ.
tō·w·raṯ — 1 Occ.
hat·tō·wō·šā·ḇîm — 1 Occ.
kə·ṯō·wō·šāḇ — 1 Occ.
mit·tō·šā·ḇê — 1 Occ.
tō·wō·šāḇ — 4 Occ.
ū·lə·ṯō·wō·šā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
wə·lat·tō·wō·šāḇ — 1 Occ.
wə·ṯō·wō·šāḇ — 3 Occ.
wə·ṯō·wō·šā·ḇîm — 2 Occ.
lə·ṯū·šî·yāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page