yā·rə·’ū
Englishman's Concordance
yā·rə·’ū — 7 Occurrences

Exodus 1:21
HEB: וַיְהִ֕י כִּֽי־ יָֽרְא֥וּ הַֽמְיַלְּדֹ֖ת אֶת־
NAS: the midwives feared God,
KJV: And it came to pass, because the midwives feared God,
INT: become Because feared the midwives God

Joshua 4:14
HEB: אֹת֔וֹ כַּאֲשֶׁ֛ר יָרְא֥וּ אֶת־ מֹשֶׁ֖ה
NAS: him, just as they had revered Moses
KJV: and they feared him, as they feared Moses,
INT: revered as they had revered Moses all

2 Kings 17:25
HEB: שָׁ֔ם לֹ֥א יָרְא֖וּ אֶת־ יְהוָ֑ה
NAS: there, they did not fear the LORD;
KJV: of their dwelling there, [that] they feared not the LORD:
INT: there did not fear the LORD sent

2 Kings 25:26
HEB: מִצְרָ֑יִם כִּ֥י יָרְא֖וּ מִפְּנֵ֥י כַשְׂדִּֽים׃
NAS: to Egypt; for they were afraid of the Chaldeans.
KJV: to Egypt: for they were afraid of
INT: to Egypt for were afraid of of the Chaldeans

Psalm 55:19
HEB: לָ֑מוֹ וְלֹ֖א יָרְא֣וּ אֱלֹהִֽים׃
NAS: change, And who do not fear God.
KJV: Because they have no changes, therefore they fear not God.
INT: change not fear God

Jeremiah 41:18
HEB: הַכַּשְׂדִּ֔ים כִּ֥י יָרְא֖וּ מִפְּנֵיהֶ֑ם כִּֽי־
NAS: of the Chaldeans; for they were afraid of them, since
KJV: of the Chaldeans: for they were afraid of them, because Ishmael
INT: of the Chaldeans since were afraid accept since

Jeremiah 44:10
HEB: הַזֶּ֑ה וְלֹ֣א יָרְא֗וּ וְלֹֽא־ הָלְכ֤וּ
NAS: day, nor have they feared nor walked
KJV: [even] unto this day, neither have they feared, nor walked
INT: to this nor feared nor walked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3372
331 Occurrences


hay·yā·rê — 1 Occ.
ham·mō·w·rîm — 1 Occ.
han·nō·w·rā — 1 Occ.
han·nō·w·rā·’ōṯ — 1 Occ.
’î·rā — 9 Occ.
’î·rā·’en·nū — 1 Occ.
lê·rō — 1 Occ.
lə·yā·rə·’ām — 1 Occ.
lə·yā·rə·’ê·nî — 1 Occ.
lə·yir·’āh — 12 Occ.
lə·yir·’ê — 2 Occ.
mə·yā·rə·’îm — 2 Occ.
mî·yir·’ā·ṯōw — 1 Occ.
nî·rā — 2 Occ.
nō·w·rā — 16 Occ.
nō·w·rā·’āh — 1 Occ.
nō·w·rā·’ō·wṯ — 5 Occ.
nō·wr·’ō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
še·yir·’ū — 1 Occ.
tî·rā — 51 Occ.
tî·rā·’î — 4 Occ.
tî·rā·’ū — 18 Occ.
tî·rā·’um — 2 Occ.
tî·rə·’î — 2 Occ.
tî·rə·’ū — 21 Occ.
tî·rə·’î — 9 Occ.
tî·rə·’ūn — 2 Occ.
tiw·wā·rê — 1 Occ.
ū·lə·yir·’āh — 2 Occ.
wā·’î·rā — 3 Occ.
way·yî·rā — 12 Occ.
way·yî·rā·’ê·nî — 1 Occ.
way·yî·rā·’ū — 1 Occ.
way·yî·rə·’ū — 14 Occ.
way·yir·’ū — 8 Occ.
way·yō·rū — 1 Occ.
wan·nî·rā — 1 Occ.
wat·tî·rā·’ū — 1 Occ.
wat·tî·rə·’î — 2 Occ.
wat·tî·re·nā — 1 Occ.
wə·han·nō·w·rā — 10 Occ.
wə·nō·w·rā — 7 Occ.
wə·nō·rā·’ō·wṯ — 2 Occ.
wə·ṯî·rā — 1 Occ.
wə·ṯî·rə·’ū — 1 Occ.
wə·yā·rê — 1 Occ.
wə·yā·rê·ṯā — 5 Occ.
wə·yā·rə·’ū — 2 Occ.
wə·yi·rā·’ū — 6 Occ.
wə·yi·rā·’ūn — 1 Occ.
wə·yî·rə·’ū — 4 Occ.
wə·yir·’ū — 1 Occ.
yā·rê — 17 Occ.
yā·rê·’āh — 3 Occ.
yā·rê·nū — 1 Occ.
yā·rê·ṯā — 1 Occ.
yā·rê·ṯî — 4 Occ.
yā·rə·’ū — 7 Occ.
yə·rā — 4 Occ.
yə·rā·ṯem — 1 Occ.
yə·rê·’îm — 6 Occ.
yə·rê·ṯem — 3 Occ.
yə·rê·’ū·ḵā — 1 Occ.
yə·rê·’ū·hū — 1 Occ.
yê·rə·’u·nî — 2 Occ.
yə·rō — 1 Occ.
yə·r·’ū — 3 Occ.
yî·rā — 4 Occ.
yi·rā·’ă·ḵā — 1 Occ.
yî·rā·’ū — 2 Occ.
yi·rā·’ū·ḵā — 4 Occ.
yir·’eh — 2 Occ.
yir·’ê — 1 Occ.
yî·rə·’ū — 4 Occ.
Additional Entries
wə·yā·rə·’ū — 2 Occ.
wə·yi·rā·’ū — 6 Occ.
wə·yi·rā·’ūn — 1 Occ.
wə·yî·rə·’ū — 4 Occ.
wə·yir·’ū — 1 Occ.
yā·rê — 17 Occ.
yā·rê·’āh — 3 Occ.
yā·rê·nū — 1 Occ.
yā·rê·ṯā — 1 Occ.
yā·rê·ṯî — 4 Occ.
yə·rā — 4 Occ.
yə·rā·ṯem — 1 Occ.
yə·rê·’îm — 6 Occ.
yə·rê·ṯem — 3 Occ.
yə·rê·’ū·ḵā — 1 Occ.
yə·rê·’ū·hū — 1 Occ.
yê·rə·’u·nî — 2 Occ.
yə·rō — 1 Occ.
yə·r·’ū — 3 Occ.
yî·rā — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page