Rómaiakhoz 3
Hungarian: Karoli
1Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? 2Minden tekintetben sok. Mindenek elõtt, hogy az Isten reájok bízta az õ beszédeit. 3De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hûségét?

4Távol legyen. Sõt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és gyõzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

5Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. 6Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? 7Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az õ dicsõségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bûnös? 8Sõt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy [abból] jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.

9Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bûn alatt vannak;

10A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;

11Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

12Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

13Nyitott sír az õ torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

14Szájok telve átkozódással és keserûséggel.

15Lábaik gyorsak a vérontásra.

16Útjaikon romlás és nyomorúság van.

17És a békességnek útját nem ismerik.

18Nincs isteni félelem az õ szemök elõtt.

19Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. 20Annakokáért a törvénynek cselekedeteibõl egy test sem igazul meg õ elõtte: mert a bûn ismerete a törvény által vagyon.

21Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyrõl tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; 22Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, 23Mert mindnyájan vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül. 24Megigazulván ingyen az õ kegyelmébõl a Krisztus Jézusban való váltság által, 25Kit az Isten eleve rendelt engesztelõ áldozatul, hit által, az õ vérében, hogy megmutassa az õ igazságát az elõbb elkövetett bûnöknek elnézése miatt, 26Az Isten hosszútûrésénél fogva, az õ igazságának megbizonyítására, a mostani idõben, hogy igaz legyen Õ és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitébõl való.

27Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. 28Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. 29Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. 30Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitbõl és a pogányt hit által.

31A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sõt inkább a törvényt megerõsítjük.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page