Laiðkas efezieèiams 5
Lithuanian
1Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai, 2ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

3Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems; 4taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės.

6Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. 7Todėl nebūkite jų bendrai! 8Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai,­ 9nes Dvasios vaisius reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa,­ 10ištirdami, kas patinka Viešpačiui. 11Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. 12Nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti. 13Bet viskas, kas atskleidžiama, tampa šviesos apšviesta, o kas tik apšviesta, yra šviesa.

14Todėl sakoma: “Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus”.

15Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, 16branginantys laiką, nes dienos yra piktos. 17Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. 18Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios, 19kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį, 20visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, 21paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje.

22Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, 23nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,­Jis kūno gelbėtojas. 24Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų.

25Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, 26kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, 27kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 28Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. 29Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčią. 30Mes gi esame Jo kūno nariai, iš Jo kūno ir kaulų. 31“Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu”. 32Tai didelė paslaptis,­aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. 33Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ephesians 4
Top of Page
Top of Page