Laiðkas romieèiams 3
Lithuanian
1Koks tada pranašumas būti žydu arba kokia nauda iš apipjaustymo? 2Visokeriopas! Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. 3Jei kai kurie tapo netikintys,­negi jų netikėjimas panaikins Dievo ištikimybę?

4Jokiu būdu! Dievas išlieka teisingas, o kiekvienas žmogus­melagis, kaip parašyta: “Kad Tu būtum pripažintas teisus savo žodžiuose ir laimėtum, kai esi teisiamas”.

5Jei mūsų neteisumas iškelia Dievo teisumą,­ką gi sakysime? Gal Dievas neteisus, rūsčiai bausdamas? Kalbu, kaip žmonėms įprasta. 6Jokiu būdu! Kaip tada Dievas galėtų teisti pasaulį? 7Bet jeigu Dievo tiesa per mano melagystę tik dar labiau iškilo Jo šlovei, tai kam dar teisti mane kaip nusidėjėlį? 8Tai gal “darykime bloga, kad išeitų gera”,­kaip esame šmeižiami ir kaip kai kurie sako mus skelbiant? Tokie pasmerkti vertai.

9Tai ką gi? Ar mes turime pirmenybę? Visai ne! Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys­visi yra nuodėmės valdžioje,

10kaip parašyta: “Nėra teisaus, nėra nė vieno.

11Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų.

12Visi paklydo ir tapo netikusiais; nėra kas darytų gera, nėra nė vieno!

13Jų gerklė­atviras kapas; savo liežuviais klastas jie raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose.

14Jų burna pilna keiksmų ir kartumo,

15jų kojos eiklios kraujo pralieti,

16jų keliuose griuvimas ir vargas.

17Jie nepažino taikos kelio,

18ir prieš jų akis nestovi Dievo baimė”.

19Mes gi žinome, kad, ką besakytų įstatymas, jis kalba tiems, kurie yra įstatymo valdžioje, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, 20nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.

21Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai,­ 22Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, 23nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, 24o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. 25Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.

27Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tik tikėjimo įstatymu. 28Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. 29Argi Dievas­tiktai žydų Dievas? Ar Jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių, 30nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą išteisins apipjaustytus ir per tikėjimą išteisins neapipjaustytus.

31O gal tikėjimu panaikiname įstatymą? Jokiu būdu! Priešingai, mes įstatymą įtvirtiname.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page