Acts 25:24
New International Version
Festus said: "King Agrippa, and all who are present with us, you see this man! The whole Jewish community has petitioned me about him in Jerusalem and here in Caesarea, shouting that he ought not to live any longer.

New Living Translation
Then Festus said, "King Agrippa and all who are here, this is the man whose death is demanded by all the Jews, both here and in Jerusalem.

English Standard Version
And Festus said, “King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer.

Berean Study Bible
Then Festus said, “King Agrippa and all who are present with us, you see this man. The whole Jewish community has petitioned me about him, both here and in Jerusalem, crying out that he ought not to live any longer.

New American Standard Bible
Festus said, "King Agrippa, and all you gentlemen here present with us, you see this man about whom all the people of the Jews appealed to me, both at Jerusalem and here, loudly declaring that he ought not to live any longer.

King James Bible
And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

Holman Christian Standard Bible
Then Festus said: "King Agrippa and all men present with us, you see this man about whom the whole Jewish community has appealed to me, both in Jerusalem and here, shouting that he should not live any longer.

International Standard Version
Then Festus said, "King Agrippa and all you men who are present with us! You see this man about whom the whole Jewish nation petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer.

NET Bible
Then Festus said, "King Agrippa, and all you who are present here with us, you see this man about whom the entire Jewish populace petitioned me both in Jerusalem and here, shouting loudly that he ought not to live any longer.

Aramaic Bible in Plain English
And Festus said, “King Agrippa, and all of you men who are with us concerning this man, whom you see: all the people of the Jews complained to me in Jerusalem and here, while shouting that this man ought not to live any longer,

GOD'S WORD® Translation
Then Festus said, "King Agrippa and everyone who is present with us! All the Jews in Jerusalem and Caesarea have talked to me about this man you see in front of you. They shout that he must not be allowed to live any longer.

Jubilee Bible 2000
Then Festus said, King Agrippa, and all men who are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer.

King James 2000 Bible
And Festus said, King Agrippa, and all men who are here present with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews have petitioned me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

American King James Version
And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

American Standard Version
And Festus saith, King Agrippa, and all men who are here present with us, ye behold this man, about whom all the multitude of the Jews made suit to me, both at Jerusalem and here, crying that he ought not to live any longer.

Douay-Rheims Bible
And Festus saith: King Agrippa, and all ye men who are here present with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews dealt with me at Jerusalem, requesting and crying out that he ought not to live any longer.

Darby Bible Translation
And Festus said, King Agrippa, and all men who are here present with us, ye see this person, concerning whom all the multitude of the Jews applied to me both in Jerusalem and here, crying out against [him] that he ought not to live any longer.

English Revised Version
And Festus saith, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye behold this man, about whom all the multitude of the Jews made suit to me, both at Jerusalem and here, crying that he ought not to live any longer.

Webster's Bible Translation
And Festus said, King Agrippa, and all men who are here present with us, ye see this man about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

Weymouth New Testament
Then Festus said, "King Agrippa and all who are present with us, you see here the man about whom the whole nation of the Jews made suit to me, both in Jerusalem and here, crying out that he ought not to live any longer.

World English Bible
Festus said, "King Agrippa, and all men who are here present with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews petitioned me, both at Jerusalem and here, crying that he ought not to live any longer.

Young's Literal Translation
And Festus said, 'King Agrippa, and all men who are present with us, ye see this one, about whom all the multitude of the Jews did deal with me, both in Jerusalem and here, crying out, He ought not to live any longer;

Handelinge 25:24 Afrikaans PWL
Toe sê Festos: “Koning Agrippus en al die manne wat hier saam met ons is, u sien hierdie man oor wie al die Jode in Yerushalayim en ook hier met my gepraat het en uitgeroep het dat hy nie langer behoort te lewe nie,

Veprat e Apostujve 25:24 Albanian
Atëherë Festi tha: ''O mbret Agripa, dhe ju të gjithë që jeni të pranishëm këtu me ne, ju po shihni atë kundër të cilit gjithë turma e Judenjve m'u drejtua mua në Jeruzalem dhe këtu, duke thirrur se nuk është më i denjë të jetojë.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 25:24 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فقال فستوس ايها الملك اغريباس والرجال الحاضرون معنا اجمعون انتم تنظرون هذا الذي توسل اليّ من جهته كل جمهور اليهود في اورشليم وهنا صارخين انه لا ينبغي ان يعيش بعد‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 25:24 Armenian (Western): NT
Փեստոս ըսաւ. «Ագրիպպա՛ս թագաւոր, եւ դո՛ւք ալ՝ բոլոր մարդիկ՝ որ մեզի հետ ներկայ էք, կը տեսնէ՛ք ասիկա՝ որուն մասին Հրեաներուն ամբողջ բազմութիւնը գանգատեցաւ ինծի Երուսաղէմի մէջ եւ հոս ալ, ու կը գոռային թէ “ա՛լ պէտք չէ որ ան ապրի”:

Apostoluén Acteac. 25:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Festusec dio, Regue Agrippá, eta hemen gurequin çareten guciác, badacussaçue guiçon haur, hunez Iuduén compainia gucia minçatu içan çait hambat Ierusalemen nola hemen, heyagoraz, hunec eztuela guehiagoric vici behar.

De Zwölfbotngetaat 25:24 Bavarian
Und dyr Föstess gsait: "Künig Ägripp, liebe Anwösige! Daa seghtß n, dönn, wögn dönn wo mi allsand Judn z Ruslham und daa herunt dyrplerrt habnd, er müesset weiter.

Деяния 25:24 Bulgarian
Тогава Фест каза: Царю Агрипо, и всички, които присъствувате с нас, ето човека, за когото целият юдейски народ ми представи жалба, и в Ерусалим, и тука, като крещяха, че той не трябва вече да живее.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
菲斯特斯說:「阿格里帕王和所有在場的各位,你們所看見的這個人,猶太的全體民眾為了他,在耶路撒冷和這裡向我陳情,喊著說他不應該再活下去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
菲斯特斯说:“阿格里帕王和所有在场的各位,你们所看见的这个人,犹太的全体民众为了他,在耶路撒冷和这里向我陈情,喊着说他不应该再活下去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
非斯都說:「亞基帕王和在這裡的諸位啊,你們看這人,就是一切猶太人在耶路撒冷和這裡曾向我懇求、呼叫說:『不可容他再活著!』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
非斯都说:“亚基帕王和在这里的诸位啊,你们看这人,就是一切犹太人在耶路撒冷和这里曾向我恳求、呼叫说:‘不可容他再活着!’

使 徒 行 傳 25:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
非 斯 都 說 : 亞 基 帕 王 和 在 這 裡 的 諸 位 阿 , 你 們 看 這 人 , 就 是 一 切 猶 太 人 , 在 耶 路 撒 冷 和 這 裡 , 曾 向 我 懇 求 、 呼 叫 說 : 不 可 容 他 再 活 著 。

使 徒 行 傳 25:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
非 斯 都 说 : 亚 基 帕 王 和 在 这 里 的 诸 位 阿 , 你 们 看 这 人 , 就 是 一 切 犹 太 人 , 在 耶 路 撒 冷 和 这 里 , 曾 向 我 恳 求 、 呼 叫 说 : 不 可 容 他 再 活 着 。

Djela apostolska 25:24 Croatian Bible
reče Fest: Agripa, kralju, i vi svi ovdje s nama nazočni, gledajte ovoga čovjeka! Zbog njega me sav narod židovski salijetao i u Jeruzalemu i ovdje vičući da on ne smije više živjeti.

Skutky apoštolské 25:24 Czech BKR
I řekl Festus: Králi Agrippo a všickni, kteříž jste tuto s námi, vidíte tohoto, za nějžto všecko množství Židů prosili mne, i v Jeruzalémě i zde, křičíce, že takový nemá více živ býti.

Apostelenes gerninger 25:24 Danish
Og Festus siger: »Kong Agrippa, og alle I Mænd, som ere med os til Stede! her se I ham, om hvem hele Jødernes Mængde har henvendt sig til mig, baade i Jerusalem og her, raabende paa, at han ikke længer bør leve.

Handelingen 25:24 Dutch Staten Vertaling
En Festus zeide: Koning Agrippa, en gij mannen allen, die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet dezen, van welken mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende, dat hij niet meer behoort te leven.

Nestle Greek New Testament 1904
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι.

Westcott and Hort 1881
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχέν μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες / συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχέν / ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καί φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι.

Greek Orthodox Church 1904
καί φησιν ὁ Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι.

Tischendorf 8th Edition
καί φησιν ὁ Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καί φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καί φησιν ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου απαν το πληθος των ιουδαιων ενετυχεν μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενθαδε βοωντες μη δειν αυτον ζην μηκετι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συνπαροντες ημιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου απαν το πληθος των ιουδαιων ενετυχον μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενθαδε βοωντες μη δειν αυτον ζην μηκετι

Stephanus Textus Receptus 1550
και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου παν το πληθος των ιουδαιων ενετυχον μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενθαδε επιβοωντες μη δειν ζην αυτον μηκετι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και φησιν ο Φηστος, Αγριππα βασιλευ, και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες, θεωρειτε τουτον περι ου παν το πληθος των Ιουδαιων ενετυχον μοι εν τε Ιεροσολυμοις και ενθαδε, επιβοωντες μη δειν ζην αυτον μηκετι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου παν το πληθος των ιουδαιων ενετυχον μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενθαδε επιβοωντες μη δειν ζην αυτον μηκετι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συμπαροντες ημιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου απαν το πληθος των ιουδαιων {VAR1: ενετυχεν } {VAR2: ενετυχον } μοι εν τε ιεροσολυμοις και ενθαδε βοωντες μη δειν αυτον ζην μηκετι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai phēsin ho Phēstos Agrippa basileu kai pantes hoi synparontes hēmin andres, theōreite touton peri hou hapan to plēthos tōn Ioudaiōn enetychon moi en te Hierosolymois kai enthade, boōntes mē dein auton zēn mēketi.

kai phesin ho Phestos Agrippa basileu kai pantes hoi synparontes hemin andres, theoreite touton peri hou hapan to plethos ton Ioudaion enetychon moi en te Hierosolymois kai enthade, boontes me dein auton zen meketi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai phēsin ho Phēstos Agrippa basileu kai pantes hoi synparontes hēmin andres, theōreite touton peri hou hapan to plēthos tōn Ioudaiōn enetychen moi en te Ierosolymois kai enthade, boōntes mē dein auton zēn mēketi.

kai phesin ho Phestos Agrippa basileu kai pantes hoi synparontes hemin andres, theoreite touton peri hou hapan to plethos ton Ioudaion enetychen moi en te Ierosolymois kai enthade, boontes me dein auton zen meketi.

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sunparontes ēmin andres theōreite touton peri ou apan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade boōntes mē dein auton zēn mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sunparontes Emin andres theOreite touton peri ou apan to plEthos tOn ioudaiOn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade boOntes mE dein auton zEn mEketi

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou pan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboōntes mē dein zēn auton mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes Emin andres theOreite touton peri ou pan to plEthos tOn ioudaiOn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboOntes mE dein zEn auton mEketi

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou pan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboōntes mē dein zēn auton mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes Emin andres theOreite touton peri ou pan to plEthos tOn ioudaiOn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboOntes mE dein zEn auton mEketi

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou pan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboōntes mē dein zēn auton mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes Emin andres theOreite touton peri ou pan to plEthos tOn ioudaiOn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboOntes mE dein zEn auton mEketi

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Westcott/Hort - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou apan to plēthos tōn ioudaiōn enetuchen moi en te ierosolumois kai enthade boōntes mē dein auton zēn mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes Emin andres theOreite touton peri ou apan to plEthos tOn ioudaiOn enetuchen moi en te ierosolumois kai enthade boOntes mE dein auton zEn mEketi

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai phēsin o phēstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes ēmin andres theōreite touton peri ou apan to plēthos tōn ioudaiōn {WH: enetuchen } {UBS4: enetuchon } moi en te ierosolumois kai enthade boōntes mē dein auton zēn mēketi

kai phEsin o phEstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes Emin andres theOreite touton peri ou apan to plEthos tOn ioudaiOn {WH: enetuchen} {UBS4: enetuchon} moi en te ierosolumois kai enthade boOntes mE dein auton zEn mEketi

Apostolok 25:24 Hungarian: Karoli
És monda Festus: Agrippa király, és ti férfiak mindnyájan, kik velünk egybe itt vagytok! Látjátok õt, ki felõl a zsidóknak egész sokasága megkeresett engem, mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, hogy nem kell néki tovább élnie.

La agoj de la apostoloj 25:24 Esperanto
Kaj Festo diris:Regxo Agripo, kaj cxiuj viroj, kiuj cxeestas kun ni, vi vidas cxi tiun, pri kiu la tuta amaso de la Judoj instigis min en Jerusalem kaj ankaux cxi tie, kriante, ke ne decas, ke li vivu plu.

Apostolien teot 25:24 Finnish: Bible (1776)
Ja Festus sanoi: kuningas Agrippa ja kaikki miehet, jotka tässä meidän kanssamme olette, te näette sen, josta kaikki Juudalaisten joukko on minua rukoillut Jerusalemissa ja myös täällä, huutain, ettei hänen pitäisi enempi elämän.

Actes 25:24 French: Darby
Et Festus dit: Roi Agrippa, et vous tous qui etes ici presents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicite, tant à Jerusalem qu'ici, s'ecriant qu'il ne devait plus vivre.

Actes 25:24 French: Louis Segond (1910)
Alors Festus dit: Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre.

Actes 25:24 French: Martin (1744)
Et Festus dit : Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici avec nous, vous voyez cet homme contre lequel toute la multitude des Juifs m'est venue solliciter, tant à Jérusalem qu'ici, criant qu'il ne le fallait plus laisser vivre.

Apostelgeschichte 25:24 German: Modernized
Und Festus sprach: Lieber König Agrippa und alle ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da sehet ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angelanget hat, beide, zu Jerusalem und auch hier, und schrieen, er solle nicht länger leben.

Apostelgeschichte 25:24 German: Luther (1912)
Und Festus sprach: Lieber König Agrippa und alle ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat, zu Jerusalem und auch hier, und schrieen, er solle nicht länger leben.

Apostelgeschichte 25:24 German: Textbibel (1899)
und Festus sprach: Hier, mein König Agrippa und alle ihr Anwesende, schaut ihr den, wegen dessen mir die ganze Versammlung der Jude in Jerusalem und hier anlag mit dem Ruf, er dürfe nicht am Leben bleiben.

Atti 25:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Festo disse: Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest’uomo, a proposito del quale tutta la moltitudine de’ Giudei s’è rivolta a me, e in Gerusalemme e qui, gridando che non deve viver più oltre.

Atti 25:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Festo disse: Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui, al quale tutta la moltitudine de’ Giudei ha dato querela davanti a me, ed in Gerusalemme, e qui, gridando che non convien che egli viva più.

KISAH PARA RASUL 25:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata Pestus, "Ya Baginda Agerippa dan Tuan-tuan sekalian yang hadir bersama-sama dengan kami di sini, tengok inilah orang yang karena sebabnya segenap kaum Yahudi, baik di Yeruzalem baik di sini, sudah mengadu kepada patik dengan teriaknya mengatakan bahwa tiada layak ia hidup lagi.

Acts 25:24 Kabyle: NT
dɣa yenna : Ay agellid Aɣribas akk-d kunwi i gḥedṛen dagi ! Argaz-agi, d win akken i ɣef d-ccetkan wat Isṛail ama di temdint n Lquds ama dagi ; țɛeggiḍen qqaṛen : « ilaq ad immet »!

사도행전 25:24 Korean
베스도가 말하되 `아그립바 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들의 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려 두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서도 내게 청원하였으나

Actus Apostolorum 25:24 Latin: Vulgata Clementina
Et dicit Festus : Agrippa rex, et omnes qui simul adestis nobiscum viri, videtis hunc de quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me Jerosolymis, petentes et acclamantes non oportere eum vivere amplius.

Apustuļu darbi 25:24 Latvian New Testament
Un Fēsts sacīja: Ķēniņ Agripa un visi vīri, kas līdz ar mums šeit esat! Jūs redzat to, kura dēļ Jeruzalemē man uzmācās viss jūdu vairums, lūgdami un kliegdami: Šis nedrīkst ilgāk dzīvot.

Apaðtalø darbø knyga 25:24 Lithuanian
Festas prabilo: “Karaliau Agripa ir visi čia esantys vyrai! Jūs matote žmogų, dėl kurio visa daugybė žydų kreipėsi į mane Jeruzalėje ir čia, šaukdami, kad jo negalima palikti gyvo.

Acts 25:24 Maori
Na ka mea a Petuha, E Kingi Akaripa, e nga tangata katoa hoki e noho nei tatou, ka kite koutou i tenei tangata, i tohe mai ai ki ahau te huihui katoa o nga Hurai i Hiruharama, i konei ano hoki, i karanga ai, ehara rawa i te tika kia waiho ia kia ora ana.

Apostlenes-gjerninge 25:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Festus sier da: Kong Agrippa og alle I menn som her er samlet med oss! Her ser I den om hvem hele jødenes hop søkte mig både i Jerusalem og her, og ropte på at han ikke burde få leve lenger.

Hechos 25:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros; aquí veis a este hombre acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más.

Hechos 25:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y Festo dijo: "Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros; éste es el hombre acerca del cual los Judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más.

Hechos 25:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones aquí presentes con nosotros; veis a este hombre, del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más;

Hechos 25:24 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros: veis á éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en Jerusalem y aquí, dando voces que no conviene que viva más;

Hechos 25:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros; veis a éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más;

Atos 25:24 Bíblia King James Atualizada Português
Em seguida, Festo declarou: “Rei Agripa e vós todos que estais presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver.

Atos 25:24 Portugese Bible
Disse Festo: Rei Agripa e vós todos que estais presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais.   

Faptele Apostolilor 25:24 Romanian: Cornilescu
Atunci Festus a zis: ,,Împărate Agripa, şi voi toţi cari sînteţi de faţă cu noi; uitaţi-vă la omul acesta, despre care toată mulţimea Iudeilor m'a rugat în Ierusalim şi aici, strigînd că nu trebuie să mai trăiască.

Деяния 25:24 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого все множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить.

Деяния 25:24 Russian koi8r
И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого всё множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить.

Acts 25:24 Shuar New Testament
Tura Papru Tßmatai Jistu Tφmiayi "Uunt Akripia, tura Ashφ aentstiram matsatrumna nu, pai, ju aishman iistarum. Ti Untsurφ Israer-aents JerusarΘnnumsha tura jui Sesarianmasha ju aishmankan Pßprun kajerainiak yajauch chichartuiniawai. Tura tuke iniaitsuk, mantamnatniuiti, turutainiawai.

Apostagärningarna 25:24 Swedish (1917)
Då sade Festus: »Konung Agrippa, och alla I andra som ären har tillstädes med oss, I sen här den man för vilkens skull hela hopen av judar, både i Jerusalem och här, har legat över mig med sina rop att han icke borde få leva längre.

Matendo Ya Mitume 25:24 Swahili NT
Kisha akasema, "Mfalme Agripa na wote mlioko hapa pamoja nasi! Hapa mbele yenu yuko mtu ambaye jumuiya yote ya Wayahudi hapa na kule Yerusalemu walinilalamikia wakipiga kelele kwamba hastahili kuishi tena.

Mga Gawa 25:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi ni Festo, Haring Agripa, at lahat ng mga lalaking nangariritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito, na tungkol sa kaniya'y nagsasakdal sa akin sa Jerusalem at dito naman ang buong karamihan ng mga Judio, na nangagsisigawang hindi marapat na siya'y mabuhay pa.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 25:24 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran inna Festus: «Ǝmǝnokal Agriffa, ǝd kawanay ketnawan win ǝmmǝnaynen da, ǝnta da alǝs was ǝddǝlil-net a fǝl di-d-osan Kǝl-Ǝlyǝhud kul, daɣ Yerusalam harkid deɣ da da, gannin s afalla wǝr immǝkkan ad ilǝs tǝmǝddurt.

กิจการ 25:24 Thai: from KJV
เฟสทัสจึงกล่าวว่า "ท่านกษัตริย์อากริปปา และท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ ท่านทั้งหลายเห็นชายคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป

Elçilerin İşleri 25:24 Turkish
Festus, ‹‹Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler›› dedi, ‹‹Yeruşalimde olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikâyet ettiği bu adamı görüyorsunuz. ‹Onu artık yaşatmamalı!› diye haykırıyorlardı.

Деяния 25:24 Ukrainian: NT
І каже Фест: Агриппо царю і всї мужі, що сидите з нами, гляньте на сього, про котрого все множество Жидів озвалось до мене в Єрусалимі, гукаючи, що не треба йому жити більш.

Acts 25:24 Uma New Testament
Ngkai ree, natepu'u-mi Festus mololita, na'uli': "Magau' Agripa pai' tuama-tuama omea to morumpu hi rehe'i! Tau tohe'ii rapangadu' hawe'ea to Yahudi, lompe' hi Yerusalem lompe' hi rehe'i. Rajojo merapi' hi aku' bona rapasangkani lau-imi.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 25:24 Vietnamese (1934)
Ðoạn, Phê-tu rằng: Tâu vua Aïc-ríp-ba và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người nầy, vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi, tại thành Giê-ru-sa-lem và tôi đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa.

Acts 25:23
Top of Page
Top of Page