Mark 12:14
New International Version
They came to him and said, "Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others, because you pay no attention to who they are; but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?

New Living Translation
"Teacher," they said, "we know how honest you are. You are impartial and don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Now tell us--is it right to pay taxes to Caesar or not?

English Standard Version
And they came and said to him, “Teacher, we know that you are true and do not care about anyone’s opinion. For you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? Should we pay them, or should we not?”

Berean Study Bible
“Teacher,” they said, “we know that You are honest and seek favor from no one. Indeed, You are impartial and teach the way of God in accordance with the truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or not?”

New American Standard Bible
They came and said to Him, "Teacher, we know that You are truthful and defer to no one; for You are not partial to any, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay a poll-tax to Caesar, or not?

King James Bible
And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

Holman Christian Standard Bible
When they came, they said to Him, "Teacher, we know You are truthful and defer to no one, for You don't show partiality but teach truthfully the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not?

International Standard Version
They came and told him, "Teacher, we know that you are sincere. You don't favor any individual, because you pay no attention to external appearance. Rather, you teach the way of God truthfully. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or shouldn't we?"

NET Bible
When they came they said to him, "Teacher, we know that you are truthful and do not court anyone's favor, because you show no partiality but teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we?"

Aramaic Bible in Plain English
But those came and asked him, “Teacher, we know that you are true, and that you are not motivated by care for any man, for you do not regard the person of the sons of men, but you teach the way of God in truth. Is it lawful to give head tax to Caesar or not? Should we give or should we not give?”

GOD'S WORD® Translation
When they came to him, they said, "Teacher, we know that you tell the truth. You don't favor individuals because of who they are. Rather, you teach the way of God truthfully. Is it right to pay taxes to the emperor or not? Should we pay taxes or not?"

Jubilee Bible 2000
And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art a man of truth who regards no man; for thou dost not look upon the appearance of men, but dost with truth teach the way of God; is it lawful to give tribute to Caesar or not?

King James 2000 Bible
And when they were come, they said unto him, Teacher, we know that you are true, and care for no man: for you regard not the person of men, but teach the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

American King James Version
And when they were come, they say to him, Master, we know that you are true, and care for no man: for you regard not the person of men, but teach the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

American Standard Version
And when they were come, they say unto him, Teacher, we know that thou art true, and carest not for any one; for thou regardest not the person of men, but of a truth teachest the way of God: Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

Douay-Rheims Bible
Who coming, say to him: Master, we know that thou art a true speaker, and carest not for any man; for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar; or shall we not give it?

Darby Bible Translation
And they come and say to him, Teacher, we know that thou art true, and carest not for any one; for thou regardest not men's person, but teachest the way of God with truth: Is it lawful to give tribute to Caesar or not?

English Revised Version
And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men, but of a truth teachest the way of God: Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

Webster's Bible Translation
And when they had come, they say to him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Cesar, or not?

Weymouth New Testament
So they came to Him. "Rabbi," they said, "we know that you are a truthful man and you do not fear any one; for you do not recognize human distinctions, but teach God's way truly. Is it allowable to pay poll-tax to Caesar, or not?

World English Bible
When they had come, they asked him, "Teacher, we know that you are honest, and don't defer to anyone; for you aren't partial to anyone, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?

Young's Literal Translation
and they having come, say to him, 'Teacher, we have known that thou art true, and thou art not caring for any one, for thou dost not look to the face of men, but in truth the way of God dost teach; is it lawful to give tribute to Caesar or not? may we give, or may we not give?'

Markus 12:14 Afrikaans PWL
Hulle kom en sê vir Hom: “Leermeester, ons weet dat U Waarheid is en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense raak nie, maar U leer die lewenswyse van God in waarheid. Is dit reg volgens die wet om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of nie?”

Marku 12:14 Albanian
Këta erdhën dhe i thanë: ''Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë pa pyetur për njeri, sepse nuk merr parasysh dukjen e njerëzve, por u mëson udhën e Perëndisë sipas së vërtetës. A është e ligjëshme t'i paguhet taksa Cezarit apo jo? Duhet t'ia paguajmë apo jo?

ﻣﺮﻗﺲ 12:14 Arabic: Smith & Van Dyke
فلما جاءوا قالوا له يا معلّم نعلم انك صادق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلّم طريق الله. أيجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا. نعطي ام لا نعطي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 12:14 Armenian (Western): NT
Անոնք եկան եւ ըսին անոր. «Վարդապե՛տ, գիտենք թէ ճշմարտախօս ես, ու ո՛չ մէկուն համար հոգ կ՚ընես. քանի որ երեսպաշտութիւն չես ըներ մարդոց, հապա ճշմարտութեամբ կը սորվեցնես Աստուծոյ ճամբան: Արտօնուա՞ծ է կայսրին տուրք տալ. տա՞նք՝ թէ չտանք»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 12:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hec ethorriric diotsate, Magistruá, bacequiagu ecen eguiati aicela, eta nehoren ansiaric eztuála: ecen ezago guiçonén apparentiara beha, baina eguiazqui Iaincoaren bidea iracasten duc: Bidezco da tributaren Cesari emaitea, ala ez? emanen dugu, ala eztugu emanen?

Dyr Marx 12:14 Bavarian
Und zwaar gfraagnd s n: "Maister, mir wissnd ee, däßst allweil gradausher allss saist, aane naach öbbern z fraagn. Du schaust nit auf s Litz, sundern leerst ainfach yn n Herrgot seinn Willn. Ist s ietz also dyrlaaubt, yn n Kaiser Steuern z zaln, older nity? Older andert gsait: Müess myr zaln older nit?"

Марко 12:14 Bulgarian
И те, като дойдоха казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那些人來對耶穌說:「老師,我們知道你是真誠的。你不顧忌任何人,因為你不看人的情面,而是按真理教導神的道。請問,向凱撒納稅,可以不可以呢?我們該交還是不該交呢?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
那些人来对耶稣说:“老师,我们知道你是真诚的。你不顾忌任何人,因为你不看人的情面,而是按真理教导神的道。请问,向凯撒纳税,可以不可以呢?我们该交还是不该交呢?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們來了,就對他說:「夫子,我們知道你是誠實的,什麼人你都不徇情面,因為你不看人的外貌,乃是誠誠實實傳神的道。納稅給愷撒可以不可以?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们来了,就对他说:“夫子,我们知道你是诚实的,什么人你都不徇情面,因为你不看人的外貌,乃是诚诚实实传神的道。纳税给恺撒可以不可以?

馬 可 福 音 12:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 來 了 , 就 對 他 說 : 夫 子 , 我 們 知 道 你 是 誠 實 的 , 甚 麼 人 你 都 不 徇 情 面 ; 因 為 你 不 看 人 的 外 貌 , 乃 是 誠 誠 實 實 傳 神 的 道 。 納 稅 給 該 撒 可 以 不 可 以 ?

馬 可 福 音 12:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 来 了 , 就 对 他 说 : 夫 子 , 我 们 知 道 你 是 诚 实 的 , 甚 麽 人 你 都 不 徇 情 面 ; 因 为 你 不 看 人 的 外 貌 , 乃 是 诚 诚 实 实 传 神 的 道 。 纳 税 给 该 撒 可 以 不 可 以 ?

Evanðelje po Marku 12:14 Croatian Bible
Oni dođu i kažu mu: Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo?

Marek 12:14 Czech BKR
Kteřížto přišedše, řekli jemu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou, ale v pravdě cestě Boží učíš. Sluší-li daň dávati císaři, čili nic? Dáme-liž, čili nedáme?

Markus 12:14 Danish
Og de kom og sagde til ham: »Mester! vi vide, at du er sanddru og ikke bryder dig om nogen; thi du ser ikke paa Menneskers Person, men lærer Guds Vej i Sandhed. Er det tilladt at give Kejseren Skat eller ej? Skulle vi give eller ikke give?«

Markus 12:14 Dutch Staten Vertaling
Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven, of niet geven?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἴ, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν κῆνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ;

Greek Orthodox Church 1904
οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. εἶπον οὖν ἡμῖν· ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν κῆνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστι κῆνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ;

Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν κῆνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου δωμεν η μη δωμεν

Stephanus Textus Receptus 1550
οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω, Διδασκαλε, οιδαμεν οτι αληθης ει, και ου μελει σοι περι ουδενος· ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων, αλλ επ αληθειας την οδον του Θεου διδασκεις· εξεστι κηνσον Καισαρι δουναι η ου;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai elthontes legousin autō Didaskale, oidamen hoti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos; ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn, all’ ep’ alētheias tēn hodon tou Theou didaskeis; exestin dounai kēnson Kaisari ē ou? dōmen ē mē dōmen?

kai elthontes legousin auto Didaskale, oidamen hoti alethes ei kai ou melei soi peri oudenos; ou gar blepeis eis prosopon anthropon, all’ ep’ aletheias ten hodon tou Theou didaskeis; exestin dounai kenson Kaisari e ou? domen e me domen?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai elthontes legousin autō Didaskale, oidamen hoti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn, all' ep' alētheias tēn hodon tou theou didaskeis; exestin dounai kēnson Kaisari ē ou? dōmen ē mē dōmen?

kai elthontes legousin auto Didaskale, oidamen hoti alethes ei kai ou melei soi peri oudenos, ou gar blepeis eis prosopon anthropon, all' ep' aletheias ten hodon tou theou didaskeis; exestin dounai kenson Kaisari e ou? domen e me domen?

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin kēnson kaisari dounai ē ou dōmen ē mē dōmen

kai elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin kEnson kaisari dounai E ou dOmen E mE dOmen

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi de elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin kēnson kaisari dounai ē ou

oi de elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin kEnson kaisari dounai E ou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi de elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin kēnson kaisari dounai ē ou

oi de elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin kEnson kaisari dounai E ou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi de elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin kēnson kaisari dounai ē ou

oi de elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin kEnson kaisari dounai E ou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Westcott/Hort - Transliterated
kai elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin dounai kēnson kaisari ē ou

kai elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin dounai kEnson kaisari E ou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai elthontes legousin autō didaskale oidamen oti alēthēs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis exestin dounai kēnson kaisari ē ou

kai elthontes legousin autO didaskale oidamen oti alEthEs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosOpon anthrOpOn all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis exestin dounai kEnson kaisari E ou

Márk 12:14 Hungarian: Karoli
Azok pedig odamenvén, mondának néki: Mester, tudjuk hogy igaz vagy és nem gondolsz senkivel; mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-é a császárnak adót fizetni vagy nem? Fizessünk-é vagy ne fizessünk?

La evangelio laŭ Marko 12:14 Esperanto
Kaj veninte, ili diris al li:Majstro, ni scias, ke vi estas verama kaj ne zorgas pri iu ajn; cxar vi ne favoras la personon de homoj, sed instruas laux vero la vojon de Dio. CXu konvenas doni tributon al Cezaro, aux ne?

Evankeliumi Markuksen mukaan 12:14 Finnish: Bible (1776)
Ja he tulivat ja sanoivat hänelle: Mestari, me tiedämme, ettäs olet totinen ja et tottele ketään; sillä et sinä katso ihmisten muotoa, mutta opetat Jumalan tien totuudessa. Sopiiko keisarille antaa veron, taikka ei? Pitääkö meidän antaman, taikka ei antaman?

Marc 12:14 French: Darby
Et etant venus, ils lui disent: Maitre, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'embarrasses de personne; car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec verite. Est-il permis de payer le tribut à Cesar, ou non? Payerons-nous, ou ne payerons-nous pas?

Marc 12:14 French: Louis Segond (1910)
Et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne; car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?

Marc 12:14 French: Martin (1744)
Lesquels étant venus, lui dirent : Maître, nous savons que tu es véritable, et que tu ne considères personne; car tu n'as point d'égard à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité; est-il permis de payer le tribut à César, ou non? le payerons-nous, ou si nous ne le payerons-nous point?

Markus 12:14 German: Modernized
Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und fragest nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrest den Weg Gottes recht. Ist's recht, daß man dem Kaiser Zins gebe, oder nicht? Sollen wir ihn geben oder nicht geben?

Markus 12:14 German: Luther (1912)
Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, daß man dem Kaiser Zins gebe, oder nicht? Sollen wir ihn geben oder nicht geben?

Markus 12:14 German: Textbibel (1899)
Und sie kamen und sagen zu ihm: Meister, wir wissen, daß du wahrhaft bist, und kümmerst dich um niemand; denn du siehst keine Person an, sondern du lehrst nach der Wahrheit den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht?

Marco 12:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essi, venuti, gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che non ti curi d’alcuno, perché non guardi all’apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. E’ egli lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?

Marco 12:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed essi, venuti, gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che tu non ti curi di alcuno; perciocchè tu non hai riguardo alla qualità delle persone degli uomini, ma insegni la via di Dio in verità. È egli lecito di dare il censo a Cesare o no? glielo dobbiamo noi dare, o no?

MARKUS 12:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka datanglah mereka itu kepada Yesus, lalu berkata kepada-Nya, "Ya Guru, kami tahu, bahwa Guru seorang yang benar, serta tiada mengindahkan seorang jua pun, karena Guru tiada menilik rupa orang, melainkan jalan Allah Tuan ajarkan dengan sebenarnya. Patutkah membayar uang upeti kepada Kaisar atau tiada? Harus kami beri atau tiadakah?"

Mark 12:14 Kabyle: NT
Usan-d nnan-as : A Sidi, neẓra belli theddṛeḍ ṣṣeḥ, ur txeddmeḍ ara lxilaf ger yemdanen, tesselmadeḍ abrid n Ṛebbi s tideț. Ini-yaɣ-d : d leḥlal neɣ d leḥṛam fell-aɣ ma nxelleṣ tabzert i wugellid Qayṣer (yesṭeɛmeṛen tamurt-nneɣ) ?

마가복음 12:14 Korean
와서 가로되 `선생님이여, 우리가 아노니 당신은 참되시고 아무라도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 않고 오직 참으로써 하나님의 도를 가르치심이니이다 가이사에게 세를 바치는것이 가하니이까 ? 불가하니이까 ?

Marcus 12:14 Latin: Vulgata Clementina
Qui venientes dicunt ei : Magister, scimus quia verax es, et non curas quemquam : nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces. Licet dari tributum Cæsari, an non dabimus ?

Sv. Marks 12:14 Latvian New Testament
Tie atnākuši sacīja Viņam: Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess un neiztopi nevienam, jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci Dieva ceļus patiesībā; vai pienākas maksāt ķeizaram nodokli, vai lai nemaksājam?

Evangelija pagal Morkø 12:14 Lithuanian
Šitie atėję sako Jam: “Mokytojau, žinome, jog Tu esi tiesus ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne?

Mark 12:14 Maori
A, no to ratou taenga mai, ka mea ki a ia, E te Kaiwhakaako, e matau ana matou he kupu pono tau, e kore ano ta te tangata e whakaaroa e koe; e kore ano koe e titiro ki te kanohi tangata, engari ka whakaako i te ara a te Atua i runga i te pono. H e mea tika ranei te hoatu takoha ki a Hiha, ehara ranei?

Markus 12:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og de kom og sa til ham: Mester! vi vet at du er sanndru og ikke bryr dig om nogen; for du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? skal vi gi, eller skal vi ikke gi?

Marcos 12:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no?

Marcos 12:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando ellos llegaron, Le dijeron: "Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no?

Marcos 12:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz, y que no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?

Marcos 12:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie; porque no miras á la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios: ¿Es lícito dar tributo á César, ó no? ¿Daremos, ó no daremos?

Marcos 12:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie; porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?

Marcos 12:14 Bíblia King James Atualizada Português
E, ao se aproximarem, lhe questionaram: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não?

Marcos 12:14 Portugese Bible
Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e de ninguém se te dá; porque não olhas à aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus; é lícito dar tributo a César, ou não? Daremos, ou não daremos?   

Marcu 12:14 Romanian: Cornilescu
Aceştia au venit, şi I-au zis: ,,Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor, şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?

От Марка 12:14 Russian: Synodal Translation (1876)
Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?

От Марка 12:14 Russian koi8r
Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?

Mark 12:14 Shuar New Testament
T·ram Niin jeariar chicharainiak: "Uuntß, aents nakitiainiain tuke nekas chicham Pßchitsuk chichaame, nu nΘkaji. Aents Pßtatek iiyatsme, antsu nekas Yusa jinti unuiniame. ┐Waritia Enentßimiam, ii kuitri uunt Sesar S·satin pΘnkerkait. Susattajik. Suritkiattajik? Nu nekaatai tusar wakeraji" tiarmiayi.

Markus 12:14 Swedish (1917)
Dessa kommo nu och sade till honom: »Mästare, vi veta att du är sannfärdig och icke frågar efter någon, ty du ser icke till personen, utan lär om Guds väg vad sant är. Är det lovligt att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt? Skola vi giva skatt, eller icke giva?»

Marko 12:14 Swahili NT
Wakamwendea, wakamwambia, "Mwalimu, tunajua kwamba wewe ni mtu mwaminifu unayesema ukweli mtupu, wala humjali mtu yeyote. Wala cheo cha mtu si kitu kwako, lakini wafundisha ukweli kuhusu njia ya Mungu. Je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari, au la? Tulipe au tusilipe?"

Marcos 12:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang sila'y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kaniya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man; sapagka't hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Dios: Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi?

Ǝlinjil wa n Markus 12:14 Tawallamat Tamajaq NT
Osan-t-id ənnan-as: «Ǝššex, nəssân as ǝməggi ən tidət a təmosa, amaran wǝr t-illa i tǝksuda daɣ awa tǝganna, fǝlas wǝr tǝzlaya daɣ almaqam n aytedan. Tǝsasaɣra ǝs tidǝt awas dana-iwar igi-net daɣ tarrayt ta n Mǝššina. A kay-nəssəstən, awak xalal arazam n amana y əmənokal wa zǝwwǝran Qaysara meɣ wər xalal? A tu-nərzəm, meɣ wər tu-za-nərzəm?»

มาระโก 12:14 Thai: from KJV
ครั้นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคนซื่อสัตย์และมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆ การที่จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่

Markos 12:14 Turkish
Bunlar gelip İsaya, ‹‹Öğretmenimiz›› dediler, ‹‹Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezara vergi vermek Kutsal Yasaya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?››

Марко 12:14 Ukrainian: NT
Вони ж, прийшовши, кажуть Йому: Учителю, знаємо, що праведний єси, й не дбаєш нї про кого, бо не дивишся на лице людей, а на путь Божий правдою наставляєш. Годить ся данину кесареві давати, чи нї? Давати нам, чи не давати?

Mark 12:14 Uma New Testament
Karata-ra hi Yesus, ra'uli' -ki: "Guru, ki'inca Guru tau monoa'. Metudui' -ko hante kalonto' -lonto' -na mpo'uli' napa konoa Alata'ala hi manusia'. Uma nupengkorui ba hema-hema, apa' uma-ko mpelence tauna. Toe pai' kipekune' -ko: ntuku' atura agama-ta, ba ma'ala moto-ta mpobayari paja' hi Kaisar, ba uma-di? Kana tabayari, ba uma mingki' tabayari?"

Maùc 12:14 Vietnamese (1934)
Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Ðức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp?

Mark 12:13
Top of Page
Top of Page