Mark 12:16
New International Version
They brought the coin, and he asked them, "Whose image is this? And whose inscription?" "Caesar's," they replied.

New Living Translation
When they handed it to him, he asked, "Whose picture and title are stamped on it?" "Caesar's," they replied.

English Standard Version
And they brought one. And he said to them, “Whose likeness and inscription is this?” They said to him, “Caesar’s.”

Berean Study Bible
So they brought it, and He asked them, “Whose image is this? And whose inscription?” “Caesar’s,” they answered.

New American Standard Bible
They brought one. And He said to them, "Whose likeness and inscription is this?" And they said to Him, "Caesar's."

King James Bible
And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.

Holman Christian Standard Bible
So they brought one. "Whose image and inscription is this?" He asked them." Caesar's," they said.

International Standard Version
So they brought one. Then he asked them, "Whose face and name are on this?" They told him, "Caesar's."

NET Bible
So they brought one, and he said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" They replied, "Caesar's."

Aramaic Bible in Plain English
And they brought it; he said to them: “Whose is this image and writing?” They said, “Caesar's.”

GOD'S WORD® Translation
They brought a coin. He said to them, "Whose face and name is this?" They told him, "The emperor's."

Jubilee Bible 2000
And they brought it. And he said unto them, Of whom is this image and inscription? And they said unto him, Of Caesar.

King James 2000 Bible
And they brought it. And he said unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.

American King James Version
And they brought it. And he said to them, Whose is this image and superscription? And they said to him, Caesar's.

American Standard Version
And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.

Douay-Rheims Bible
And they brought it him. And he saith to them: Whose is this image and inscription? They say to him, Caesar's.

Darby Bible Translation
And they brought [it]. And he says to them, Whose [is] this image and superscription? And they said to him, Caesar's.

English Revised Version
And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.

Webster's Bible Translation
And they brought it: and he saith to them, Whose is this image and superscription? And they said to him, Cesar's.

Weymouth New Testament
They brought one; and He asked them, "Whose is this likeness and this inscription?" "Caesar's," they replied.

World English Bible
They brought it. He said to them, "Whose is this image and inscription?" They said to him, "Caesar's."

Young's Literal Translation
and they brought, and he saith to them, 'Whose is this image, and the inscription?' and they said to him, 'Caesar's;'

Markus 12:16 Afrikaans PWL
Hulle het dit gebring en Hy sê vir hulle: “Wie se beeld en inskripsie is die?” Hulle antwoord Hom: “Die keiser s’n.”

Marku 12:16 Albanian
Ata ia prunë. Dhe ai u tha atyre: ''E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?''. Ata i thanë: ''E Cezarit''.

ﻣﺮﻗﺲ 12:16 Arabic: Smith & Van Dyke
فأتوا به. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة. فقالوا له لقيصر.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 12:16 Armenian (Western): NT
Անոնք ալ բերին: Ըսաւ անոնց. «Որո՞ւնն են այս պատկերն ու գրութիւնը»: Անոնք ըսին իրեն. «Կայսրի՛ն»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 12:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hec presenta cieçoten: orduan dioste, Norena da imagina haur eta scribua? Eta hec erran cieçoten, Cesarena.

Dyr Marx 12:16 Bavarian
Daa brangend s ainn zueher. Und er gfraagt s: "Wem sein Bilddl und Nam ist n dös daa drauf?" Sö gantwortnd iem: "Von n Kaiser."

Марко 12:16 Bulgarian
И те Му донесоха. Тогава им казва: Чий е тоя образ и надпис? А те му рекоха: Кесарев.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們就拿來了。耶穌問他們:「這是誰的像和名號?」他們回答說:「是凱撒的。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们就拿来了。耶稣问他们:“这是谁的像和名号?”他们回答说:“是凯撒的。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們就拿了來。耶穌說:「這像和這號是誰的?」他們說:「是愷撒的。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们就拿了来。耶稣说:“这像和这号是谁的?”他们说:“是恺撒的。”

馬 可 福 音 12:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 該 納 不 該 納 ? 耶 穌 知 道 他 們 的 假 意 , 就 對 他 們 說 : 你 們 為 甚 麼 試 探 我 ? 拿 一 個 銀 錢 來 給 我 看 !

馬 可 福 音 12:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 该 纳 不 该 纳 ? 耶 稣 知 道 他 们 的 假 意 , 就 对 他 们 说 : 你 们 为 甚 麽 试 探 我 ? 拿 一 个 银 钱 来 给 我 看 !

Evanðelje po Marku 12:16 Croatian Bible
Oni doniješe. I reče im: Čija je ovo slika i natpis? A oni će mu: Carev.

Marek 12:16 Czech BKR
A oni podali mu. Tedy řekl jim: Čí jest tento obraz a nápis? A oni řekli mu: Císařův.

Markus 12:16 Danish
Men de bragte den. Og han siger til dem: »Hvis Billede og Overskrift er dette?« Men de sagde til ham: »Kejserens.«

Markus 12:16 Dutch Staten Vertaling
En zij brachten een. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? En zij zeiden tot Hem: Des keizers.

Nestle Greek New Testament 1904
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος.

Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Tίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Οἱ δὲ εἴπον αὐτῷ, Καίσαρος.

Greek Orthodox Church 1904
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπον· Καίσαρος.

Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Καίσαρος.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Καίσαρος.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Καίσαρος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν αυτω καισαρος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν αυτω καισαρος

Stephanus Textus Receptus 1550
οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι δε ηνεγκαν. και λεγει αυτοις, Τινος η εικων αυτη και η επιγραφη; οι δε ειπον αυτω, Καισαρος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπαν αυτω καισαρος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoi de ēnenkan. kai legei autois Tinos hē eikōn hautē kai hē epigraphē? hoi de eipan autō Kaisaros.

hoi de enenkan. kai legei autois Tinos he eikon haute kai he epigraphe? hoi de eipan auto Kaisaros.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoi de ēnenkan. kai legei autois Tinos hē eikōn hautē kai hē epigraphē? hoi de eipan autō Kaisaros.

hoi de enenkan. kai legei autois Tinos he eikon haute kai he epigraphe? hoi de eipan auto Kaisaros.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipan autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipan autO kaisaros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipon autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipon autO kaisaros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipon autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipon autO kaisaros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipon autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipon autO kaisaros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Westcott/Hort - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipan autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipan autO kaisaros

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oi de ēnenkan kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē oi de eipan autō kaisaros

oi de Enenkan kai legei autois tinos E eikOn autE kai E epigraphE oi de eipan autO kaisaros

Márk 12:16 Hungarian: Karoli
Azok pedig hozának. És monda nékik: Kié ez a kép és a felírás? Azok pedig mondának néki: A Császáré.

La evangelio laŭ Marko 12:16 Esperanto
Kaj ili gxin alportis. Kaj li diris al ili:Kies estas cxi tiu bildo kaj la surskribajxo? Kaj ili diris al li:De Cezaro.

Evankeliumi Markuksen mukaan 12:16 Finnish: Bible (1776)
Niin he toivat. Ja hän sanoi heille: kenenkä on tämä kuva ja päällekirjoitus? He sanoivat hänelle: keisarin.

Marc 12:16 French: Darby
Et il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Et ils lui dirent: De Cesar.

Marc 12:16 French: Louis Segond (1910)
Ils en apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils.

Marc 12:16 French: Martin (1744)
Et ils le lui présentèrent. Alors il leur dit : de qui est cette image, et cette inscription? ils lui répondirent : de César.

Markus 12:16 German: Modernized
Und sie brachten ihm. Da sprach er: Wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers.

Markus 12:16 German: Luther (1912)
Und sie brachten ihm. Da sprach er: Wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers!

Markus 12:16 German: Textbibel (1899)
Sie aber reichten ihn, und er sagt zu ihnen: wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm: des Kaisers.

Marco 12:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Essi gli dissero:

Marco 12:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed essi gliel portarono. Ed egli disse loro: Di chi è questa figura, e questa soprascritta? Ed essi gli dissero: Di Cesare.

MARKUS 12:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dibawanyalah. Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Rupa siapakah ini dan cap siapakah ini?" Maka sahut mereka itu, "Kaisar punya."

Mark 12:16 Kabyle: NT
Fkan-as-d aṣurdi dɣa yenna yasen : Udem-agi d wayen yuran fell-as wi ten-ilan ? Nnan-as : N Qayṣer. Imiren Sidna Ɛisa yenna-yasen :

마가복음 12:16 Korean
가져왔거늘 예수께서 가라사대 `이 화상과 이 글이 뉘 것이냐 ?' 가로되 `가이사의 것이니이다'

Marcus 12:16 Latin: Vulgata Clementina
At illi attulerunt ei. Et ait illis : Cujus est imago hæc, et inscriptio ? Dicunt ei : Cæsaris.

Sv. Marks 12:16 Latvian New Testament
Un tie atnesa Viņam. Un Viņš sacīja tiem: Kā šis attēls un uzraksts? Tie saka Viņam: Ķeizara.

Evangelija pagal Morkø 12:16 Lithuanian
Jie padavė. Jis jų klausia: “Kieno čia atvaizdas ir įrašas?” Jie atsakė: “Ciesoriaus”.

Mark 12:16 Maori
A mauria ana mai. Na ko tana meatanga ki a ratou, No wai tenei ahua me te tuhituhinga? Ka mea ratou ki a ia, No Hiha.

Markus 12:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
De gav ham en. Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? De sa til ham: Keiserens.

Marcos 12:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Se lo trajeron, y El les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: Del César.

Marcos 12:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Se lo trajeron, y El les dijo: "¿De quién es esta imagen y la inscripción?" "Del César," Le contestaron.

Marcos 12:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ellos se la trajeron. Y les dijo: ¿De quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron: De César.

Marcos 12:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y ellos se la trajeron y les dice: ¿Cúya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: De César.

Marcos 12:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: De César.

Marcos 12:16 Bíblia King James Atualizada Português
E eles lhe trouxeram a moeda, ao que Ele lhes indagou: “De quem é esta imagem e esta inscrição?” “Ora, de César”, replicaram eles.

Marcos 12:16 Portugese Bible
E eles lho trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César.   

Marcu 12:16 Romanian: Cornilescu
I-au adus un ban; şi Isus i -a întrebat: ,,Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sînt?`` ,,Ale Cezarului``, I-au răspuns ei.

От Марка 12:16 Russian: Synodal Translation (1876)
Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображениеи надпись? Они сказали Ему: кесаревы.

От Марка 12:16 Russian koi8r
Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы.

Mark 12:16 Shuar New Testament
Tutai Kuφtian itiariarmiayi. Jesus nuna iis Tφmiayi, "┐Juisha yana yapi tura yana naari aarmait?" Tφmiayi. Tutai "Uunt SΘsarna" tiarmiayi.

Markus 12:16 Swedish (1917)
Då lämnade de fram en sådan. Därefter frågade han dem: »Vems bild och överskrift är detta?» De svarade honom: »Kejsarens.»

Marko 12:16 Swahili NT
Wakamwonyesha. Naye akawauliza, "Sura na chapa hii ni ya nani?" Wakamjibu, "Ni ya Kaisari."

Marcos 12:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At dinalhan nila. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sinabi nila sa kaniya, kay Cesar.

Ǝlinjil wa n Markus 12:16 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝkfan-as-tat-in, təzzar inn-asan: «Ma ilan udǝm d esəm win tat-əwarnen?» Ǝnnan-as: «In Qaysara.»

มาระโก 12:16 Thai: from KJV
เขาก็เอามาให้ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า "รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร" เขาทูลตอบพระองค์ว่า "ของซีซาร์"

Markos 12:16 Turkish
Parayı getirdiler. İsa, ‹‹Bu resim, bu yazı kimin?›› diye sordu. ‹‹Sezarın›› dediler.

Марко 12:16 Ukrainian: NT
Вони ж принесли. І рече їм: Чиє обличчє се й надпис? Вони ж сказали Йому: Кесареве.

Mark 12:16 Uma New Testament
Ngkai ree, ratonu-miki hampepa' doi pera'. Na'uli': "Lence hema pai' hanga' hema to hi doi toi?" Ra'uli': "Lence pai' hanga' Kaisar."

Maùc 12:16 Vietnamese (1934)
Họ đem cho Ngài một đồng, Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa.

Mark 12:15
Top of Page
Top of Page