Matthew 11:11
New International Version
Truly I tell you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he.

New Living Translation
"I tell you the truth, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the Kingdom of Heaven is greater than he is!

English Standard Version
Truly, I say to you, among those born of women there has arisen no one greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he.

Berean Study Bible
Truly I tell you, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist. Yet even the least in the kingdom of heaven is greater than he.

New American Standard Bible
"Truly I say to you, among those born of women there has not arisen anyone greater than John the Baptist! Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he.

King James Bible
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: Among those born of women no one greater than John the Baptist has appeared, but the least in the kingdom of heaven is greater than he.

International Standard Version
I tell all of you with certainty, among those born of women no one has appeared who is greater than John the Baptist. Yet even the least important person in the kingdom from heaven is greater than he.

NET Bible
"I tell you the truth, among those born of women, no one has arisen greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he is.

Aramaic Bible in Plain English
“Amen, I say to you, that among them born of women there has not arisen a greater than Yohannan The Baptizer, but a little one in the Kingdom of Heaven is greater than he.”

GOD'S WORD® Translation
"I can guarantee this truth: Of all the people ever born, no one is greater than John the Baptizer. Yet, the least important person in the kingdom of heaven is greater than John.

Jubilee Bible 2000
Verily I say unto you, Among those that are born of women there has not risen a greater than John the Baptist; notwithstanding, he that is least in the kingdom of the heavens is greater than he.

King James 2000 Bible
Verily I say unto you, Among them that are born of women there has not risen a greater than John the Baptist: yet he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

American King James Version
Truly I say to you, Among them that are born of women there has not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

American Standard Version
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.

Douay-Rheims Bible
Amen I say to you, there hath not risen among them that are born of women a greater than John the Baptist: yet he that is the lesser in the kingdom of heaven is greater than he.

Darby Bible Translation
Verily I say to you, that there is not arisen among [the] born of women a greater than John the baptist. But he who is a little one in the kingdom of the heavens is greater than he.

English Revised Version
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.

Webster's Bible Translation
Verily, I say to you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven, is greater than he.

Weymouth New Testament
"I solemnly tell you that among all of woman born no greater has ever been raised up than John the Baptist; yet one who is of lower rank in the Kingdom of the Heavens is greater than he.

World English Bible
Most certainly I tell you, among those who are born of women there has not arisen anyone greater than John the Baptizer; yet he who is least in the Kingdom of Heaven is greater than he.

Young's Literal Translation
Verily I say to you, there hath not risen, among those born of women, a greater than John the Baptist, but he who is least in the reign of the heavens is greater than he.

Mattheus 11:11 Afrikaans PWL
Ek sê vir julle die waarheid: ‘Onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Yoganan, die Doper, nie, maar die kleinste in die Koninkryk van die hemel, is groter as hy.’

Mateu 11:11 Albanian
Në të vërtetë po ju them: ndër ata që janë lindur prej gruas nuk ka dalë kurrë ndonjë më i madh se Gjon Pagëzori; por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai.

ﻣﺘﻰ 11:11 Arabic: Smith & Van Dyke
الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. ولكن الاصغر في ملكوت السموات اعظم منه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 11:11 Armenian (Western): NT
Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Կիներէ ծնածներուն մէջ՝ Յովհաննէս Մկրտիչէն աւելի մեծը ելած չէ”. սակայն երկինքի թագաւորութեան մէջ՝ ամենէն պզտիկը անկէ աւելի մեծ է:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  11:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eguiaz erraiten drauçuet, ezta ilki emaztetaric iayo diradenén artean nehor, Ioannes Baptista baino handiagoric: guciagatic-ere ceruètaco resumaco chipiena hura baino handiago da.

Dyr Mathäus 11:11 Bavarian
Und dös sag i enk: Ünter allsand Menschn auf dyr Erdn haat s kainn göbn, wo groesser wär wie dyr Taaufferjohanns. Und dennert ist dyr Minste, wo aft in n Himmlreich ist, groesser wie er.

Матей 11:11 Bulgarian
Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「我確實地告訴你們:在女人所生的人中,沒有出現過一個比施洗者約翰更大的;然而在天國裡,再小的也比約翰更大。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“我确实地告诉你们:在女人所生的人中,没有出现过一个比施洗者约翰更大的;然而在天国里,再小的也比约翰更大。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「我實在告訴你們:凡婦人所生的,沒有一個興起來大過施洗約翰的;然而天國裡最小的比他還大。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“我实在告诉你们:凡妇人所生的,没有一个兴起来大过施洗约翰的;然而天国里最小的比他还大。

馬 太 福 音 11:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 實 在 告 訴 你 們 , 凡 婦 人 所 生 的 , 沒 有 一 個 興 起 來 大 過 施 洗 約 翰 的 ; 然 而 天 國 裡 最 小 的 比 他 還 大 。

馬 太 福 音 11:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 实 在 告 诉 你 们 , 凡 妇 人 所 生 的 , 没 有 一 个 兴 起 来 大 过 施 洗 约 翰 的 ; 然 而 天 国 里 最 小 的 比 他 还 大 。

Evanðelje po Mateju 11:11 Croatian Bible
Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!

Matouš 11:11 Czech BKR
Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském, jestiť větší nežli on.

Matthæus 11:11 Danish
Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstaaet end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han.

Mattheüs 11:11 Dutch Staten Vertaling
Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Westcott and Hort 1881
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάνου / Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν, ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων Ιωαννου του βαπτιστου. ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
amēn legō hymin, ouk egēgertai en gennētois gynaikōn meizōn Iōanou tou Baptistou; ho de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin.

amen lego hymin, ouk egegertai en gennetois gynaikon meizon Ioanou tou Baptistou; ho de mikroteros en te basileia ton ouranon meizon autou estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
amēn legō hymin, ouk egēgertai en gennētois gynaikōn meizōn Iōanou tou baptistou; ho de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin.

amen lego hymin, ouk egegertai en gennetois gynaikon meizon Ioanou tou baptistou; ho de mikroteros en te basileia ton ouranon meizon autou estin.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Westcott/Hort - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
amēn legō umin ouk egēgertai en gennētois gunaikōn meizōn iōannou tou baptistou o de mikroteros en tē basileia tōn ouranōn meizōn autou estin

amEn legO umin ouk egEgertai en gennEtois gunaikOn meizOn iOannou tou baptistou o de mikroteros en tE basileia tOn ouranOn meizOn autou estin

Máté 11:11 Hungarian: Karoli
Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelõ Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.

La evangelio laŭ Mateo 11:11 Esperanto
Vere mi diras al vi:Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la cxielo, estas pli granda ol li.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:11 Finnish: Bible (1776)
Totisesti sanon minä teille: kaikkein niiden seassa, jotka vaimoista syntyneet ovat, ei ole yhtäkään suurempaa kuin Johannes Kastaja tullut; mutta kuitenkin se, joka vähin on taivaan valtakunnassa, on häntä suurempi.

Matthieu 11:11 French: Darby
En verite, je vous dis: parmi ceux qui sont nes de femme, il n'en a ete suscite aucun de plus grand que Jean le baptiseur; mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui.

Matthieu 11:11 French: Louis Segond (1910)
Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.

Matthieu 11:11 French: Martin (1744)
En vérité, je vous dis, qu'entre ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a été suscité aucun plus grand que Jean Baptiste; toutefois celui qui est le moindre dans le Royaume des cieux, est plus grand que lui.

Matthaeus 11:11 German: Modernized
Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufkommen, der größer sei denn Johannes der Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er.

Matthaeus 11:11 German: Luther (1912)
Wahrlich ich sage euch: Unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn Johannes der Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er.

Matthaeus 11:11 German: Textbibel (1899)
Er ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der soll deinen Weg bereiten vor dir her.

Matteo 11:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista; però, il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui.

Matteo 11:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io vi dico in verità, che fra quelli che son nati di donne, non sorse giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista; ma il minimo nel regno de’ cieli è maggior di lui.

MATIUS 11:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa di antara segala orang yang dilahirkan oleh perempuan, belum bangkit seorang pun yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis; tetapi yang terkecil di dalam kerajaan surga, itulah yang lebih besar daripadanya.

Matthew 11:11 Kabyle: NT
A wen-iniɣ tideț : ulac mmi-s n tmeṭṭut yugaren Yeḥya aɣeṭṭas. Lameɛna, amecṭuḥ maḍi di tgelda n igenwan, meqqeṛ akteṛ-is.

마태복음 11:11 Korean
내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 저보다 크니라

Matthaeus 11:11 Latin: Vulgata Clementina
Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista : qui autem minor est in regno cælorum, major est illo.

Sv. Matejs 11:11 Latvian New Testament
Patiesi es jums saku: starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav lielāks nācis par Jāni Kristītāju; bet mazākais debesvalstībā ir lielāks par viņu.

Evangelija pagal Matà 11:11 Lithuanian
Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį.

Matthew 11:11 Maori
He pono taku e mea nei ki a koutou, Kahore ano i maea ake i roto i nga whanau a te wahine he rahi ake i a Hoani Kaiiriiri: heoi rahi ake i a ia te iti rawa i te rangatiratanga o te rangi.

Matteus 11:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sannelig sier jeg eder: Nogen større enn døperen Johannes er ikke opreist blandt dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.

Mateo 11:11 Spanish: La Biblia de las Américas
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.

Mateo 11:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.

Mateo 11:11 Spanish: Reina Valera Gómez
De cierto os digo: Entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista; pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él.

Mateo 11:11 Spanish: Reina Valera 1909
De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista; mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.

Mateo 11:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista; mas el que es más pequeño en el Reino de los cielos, mayor es que él.

Mateus 11:11 Bíblia King James Atualizada Português
Com toda a certeza vos afirmo: Entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista; entretanto, o menor no Reino dos céus é maior do que ele.

Mateus 11:11 Portugese Bible
Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.   

Matei 11:11 Romanian: Cornilescu
Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s'a sculat nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decît el.

От Матфея 11:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.

От Матфея 11:11 Russian koi8r
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.

Matthew 11:11 Shuar New Testament
Nekasan Tßjarme, shuar imiakratin Juanjai nankaamas uunt atsuwiti. Tuma ain Yus akupeamunam pachiinia nu shuarnaka, nekasmianchancha, Juanjai nankaamas shiir Enentßimtustiniaiti. Tuma asamtai nui pachiinkiatin Enentßimpratarum.'

Matteus 11:11 Swedish (1917)
Sannerligen säger jag eder: Bland dem som äro födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes döparen; men den som är minst i himmelriket är likväl större än han.

Matayo 11:11 Swahili NT
Kweli nawaambieni, miongoni mwa watoto wote wa watu, hajatokea aliye mkuu kuliko Yohane mbatizaji. Hata hivyo, yule aliye mdogo kabisa katika Ufalme wa mbinguni, ni mkubwa kuliko yeye.

Mateo 11:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kay sa kay Juan Bautista: gayon man ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kay sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 11:11 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as wǝr kala a d-ihǝw awedan ogaran Yaxya wa isalmaɣan daɣ aman. Dǝr iga awen da wala ɣas wa ogaran tǝmmǝdrǝyt daɣ Taɣmar ta n jǝnnawan, da ogar Yaxya.

มัทธิว 11:11 Thai: from KJV
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก

Matta 11:11 Turkish
Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahyadan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür.

Матей 11:11 Ukrainian: NT
Істино глаголю вам: Не явив ся між нарожденими від жінок більший од Йоана Хрестителя; найменший же у царстві небесному більший од него.

Matthew 11:11 Uma New Testament
Na'uli' wo'o-mi Yesus: "Mpu'u ku'uli' -kokoi: ngkai hawe'ea tauna to putu hi dunia' toi, uma ria haduaa to meliu kabohe tuwu' -na ngkai Yohanes Topeniu'. Aga ngkai wae lau, marasi' mpu'u-ra tauna to jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua' -na. Nau' to kedi' lia tuwu' -ra, meliu kamarasi' -ra ngkai Yohanes.

Ma-thi-ô 11:11 Vietnamese (1934)
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.

Matthew 11:10
Top of Page
Top of Page