Matthew 23:15
New International Version
"Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are.

New Living Translation
"What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites! For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are!

English Standard Version
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel across sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves.

Berean Study Bible
Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You traverse land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are.

New American Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around on sea and land to make one proselyte; and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as yourselves.

King James Bible
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You travel over land and sea to make one proselyte, and when he becomes one, you make him twice as fit for hell as you are!

International Standard Version
"How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to make a single convert, and when this happens you make him twice as fit for hell as you are.

NET Bible
"Woe to you, experts in the law and you Pharisees, hypocrites! You cross land and sea to make one convert, and when you get one, you make him twice as much a child of hell as yourselves!

Aramaic Bible in Plain English
Woe to you Scribes and Pharisees, phonies! For you travel around sea and land to make one convert, and when it has happened, you make him doubly the son of Gehenna that you are!

GOD'S WORD® Translation
"How horrible it will be for you, scribes and Pharisees! You hypocrites! You cross land and sea to recruit a single follower, and when you do, you make that person twice as fit for hell as you are.

Jubilee Bible 2000
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.

King James 2000 Bible
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you travel on sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves.

American King James Version
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves.

American Standard Version
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.

Douay-Rheims Bible
Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites; because you go round about the sea and the land to make one proselyte; and when he is made, you make him the child of hell twofold more than yourselves.

Darby Bible Translation
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass the sea and the dry [land] to make one proselyte, and when he is become [such], ye make him twofold more [the] son of hell than yourselves.

English Revised Version
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.

Webster's Bible Translation
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him two-fold more the child of hell than yourselves.

Weymouth New Testament
"Alas for you, Scribes and Pharisees, hypocrites, for you scour sea and land in order to win one convert--and when he is gained, you make him twice as much a son of Gehenna as yourselves.

World English Bible
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel around by sea and land to make one proselyte; and when he becomes one, you make him twice as much of a son of Gehenna as yourselves.

Young's Literal Translation
'Woe to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye go round the sea and the dry land to make one proselyte, and whenever it may happen -- ye make him a son of gehenna twofold more than yourselves.

Mattheus 23:15 Afrikaans PWL
Wee julle, leraars van die wet en Fariseërs, toneelspelers van vals karakters, want julle loop rond oor see en land om een bekeerling te maak en as hy dit geword het, maak julle hom ’n kind van die hel, twee maal erger as julleself.

Mateu 23:15 Albanian
Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse përshkoni detin dhe dheun për të bërë prozelitë, dhe kur ndokush bëhet i tillë, e bëni bir të Gehenas dhe dy herë më të keq se ju!

ﻣﺘﻰ 23:15 Arabic: Smith & Van Dyke
ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا. ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 23:15 Armenian (Western): NT
Վա՜յ ձեզի, կեղծաւո՛ր դպիրներ եւ Փարիսեցիներ, որ կը շրջիք ծով ու ցամաք՝ մէկը նորահաւատ ընելու, եւ երբ ըլլայ՝ զայն ձեզմէ երկու անգամ աւելի գեհենի որդի կ՚ընէք:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  23:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Maledictione çuen gainean Scriba eta Phariseu hypocritác, ecen itsassoa eta leihorra inguratzen dituçue, proselytobat daguiçuençát, eta eguin denean, gehennaco seme eguiten duçue dobláz ceuroc baino areago.

Dyr Mathäus 23:15 Bavarian
Wee enk Eewärt und Mauchn, enk Leixer! Ös zieghtß waiß grad wo eyn d Welt aushin, däßß aau grad ainn bekeertß; und wenntß so weit seitß, naacherd machtß n doplt so reiff für d Höll, als wieß ös selbn seitß.

Матей 23:15 Bulgarian
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「經文士和法利賽人哪,你們這些偽善的人有禍了!因為你們為了使一個人入教,走遍海洋和陸地,一旦那人成了教徒,你們就使他成為比你們加倍壞的地獄之子。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“经文士和法利赛人哪,你们这些伪善的人有祸了!因为你们为了使一个人入教,走遍海洋和陆地,一旦那人成了教徒,你们就使他成为比你们加倍坏的地狱之子。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了!因為你們走遍洋海陸地,勾引一個人入教,既入了教,卻使他做地獄之子,比你們還加倍。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了!因为你们走遍洋海陆地,勾引一个人入教,既入了教,却使他做地狱之子,比你们还加倍。

馬 太 福 音 23:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 這 假 冒 為 善 的 文 士 和 法 利 賽 人 有 禍 了 ! 因 為 你 們 走 遍 洋 海 陸 地 , 勾 引 一 個 人 入 教 , 既 入 了 教 , 卻 使 他 作 地 獄 之 子 , 比 你 們 還 加 倍 。

馬 太 福 音 23:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 ! 因 为 你 们 走 遍 洋 海 陆 地 , 勾 引 一 个 人 入 教 , 既 入 了 教 , 却 使 他 作 地 狱 之 子 , 比 你 们 还 加 倍 。

Evanðelje po Mateju 23:15 Croatian Bible
Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.

Matouš 23:15 Czech BKR
Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.

Matthæus 23:15 Danish
Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I drage om til Vands og til Lands for at vinde en eneste Tilhænger; og naar han er bleven det, gøre I ham til et Helvedes Barn, dobbelt saa slemt, som I selv ere.

Mattheüs 23:15 Dutch Staten Vertaling
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

Nestle Greek New Testament 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ουαι υμιν, γραμματεις και Φαρισαιοι, υποκριται, οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον, και οταν γενηται, ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ouai hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai hena prosēlyton, kai hotan genētai, poieite auton huion geennēs diploteron hymōn.

Ouai hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti periagete ten thalassan kai ten xeran poiesai hena proselyton, kai hotan genetai, poieite auton huion geennes diploteron hymon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ouai hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai hena prosēlyton, kai hotan genētai poieite auton huion geennēs diploteron hymōn.

Ouai hymin, grammateis kai Pharisaioi hypokritai, hoti periagete ten thalassan kai ten xeran poiesai hena proselyton, kai hotan genetai poieite auton huion geennes diploteron hymon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Westcott/Hort - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēluton kai otan genētai poieite auton uion geennēs diploteron umōn

ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tEn thalassan kai tEn xEran poiEsai ena prosEluton kai otan genEtai poieite auton uion geennEs diploteron umOn

Máté 23:15 Hungarian: Karoli
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál.

La evangelio laŭ Mateo 23:15 Esperanto
Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! cxar vi cxirkauxiras maron kaj teron, por varbi unu prozeliton; kaj kiam li tia farigxis, vi lin faras filo de Gehena, duoble kiom vi mem.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:15 Finnish: Bible (1776)
Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka merta ja mannerta ympäri vaellatte, tehdäksenne yhtä uutta Juudalaista; ja kuin se tehty on, niin te hänestä teette kaksikertaa enemmän helvetin lapsen kuin te itse olette.

Matthieu 23:15 French: Darby
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! car vous parcourez la mer et la terre pour faire un proselyte; et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la gehenne deux fois plus que vous.

Matthieu 23:15 French: Louis Segond (1910)
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous.

Matthieu 23:15 French: Martin (1744)
Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites! car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après qu'il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne, deux fois plus que vous.

Matthaeus 23:15 German: Modernized
Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen Judengenossen machet! Und wenn er's worden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr, denn ihr seid.

Matthaeus 23:15 German: Luther (1912)
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen Judengenossen macht; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid!

Matthaeus 23:15 German: Textbibel (1899)
Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr Meer und Festland durchstreifet, um einen einzigen Proselyten zu machen; und wird es, so macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle zweimal so arg als ihr.

Matteo 23:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito; e fatto che sia, lo rendete figliuol della geenna il doppio di voi.

Matteo 23:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi circuite il mare e la terra, per fare un proselito; e, quando egli è fatto, voi lo fate figliuol della geenna il doppio più di voi.

MATIUS 23:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Wai bagi kamu, hai ahli Taurat dan orang Parisi, orang munafik! Karena kamu mengelilingi laut dan darat hendak membawa seorang sahaja masuk agama; dan apabila ia sudah masuk, maka kamu jadikan dia anak isi neraka dua kali ganda daripada kamu sendiri.

Matthew 23:15 Kabyle: NT
A nnger-nwen ay ifariziyen d lɛulama n ccariɛa, ay at sin udmawen ! Tețnadim timura, tzeggrem lebḥuṛ iwakken a d-rebḥem ɣas ula d yiwen ɣer ddin i tettabaɛem; mi t-id-rnam ɣuṛ-wen, tețțaram-t d win yuklalen ǧahennama akteṛ-nwen !

마태복음 23:15 Korean
화 있을진저 ! 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 하나를 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다

Matthaeus 23:15 Latin: Vulgata Clementina
Væ vobis scribæ et pharisæi hypocritæ, quia circuitis mare, et aridam, ut faciatis unum proselytum, et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo quam vos.

Sv. Matejs 23:15 Latvian New Testament
Bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs apstaigājat jūru un sauszemi, lai iegūtu kaut vienu jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles mantinieku, divreiz ļaunāku, nekā jūs paši.

Evangelija pagal Matà 23:15 Lithuanian
Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, ir kai jis tokiu tampa, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius.

Matthew 23:15 Maori
Aue, te mate mo koutou, e nga karaipi, e nga Parihi, e te hunga tinihanga! e taiawhiotia ana hoki e koutou te moana me te whenua, kia tahuri mai ai tetahi hei porohiraiti, a, no ka riro mai, ka meinga ia e koutou hei tamaiti mo Kehena, kino noa atu i a koutou.

Matteus 23:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!

Mateo 23:15 Spanish: La Biblia de las Américas
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros.

Mateo 23:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes!

Mateo 23:15 Spanish: Reina Valera Gómez
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.

Mateo 23:15 Spanish: Reina Valera 1909
Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros.

Mateo 23:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del quemadero dos veces más que vosotros.

Mateus 23:15 Bíblia King James Atualizada Português
Ai de vós, doutores da Lei e fariseus, hipócritas! Porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós!

Mateus 23:15 Portugese Bible
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito; e, depois de o terdes feito, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós.   

Matei 23:15 Romanian: Cornilescu
Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi înconjuraţi marea şi pămîntul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteţi voi înşivă.

От Матфея 23:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

От Матфея 23:15 Russian koi8r
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

Matthew 23:15 Shuar New Testament
`Maa Wßinkiatßrum jintinniutirmesha, ParisΘutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Nunkanmasha nayaantsanmasha Yajß wekainiuitrume Chikichφk shuar Winφ nemartusat tusarum. Tura atumi nemari ajasmatai atumjai nankaamas Tunßa sumamamnia awajearme.'

Matteus 23:15 Swedish (1917)
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!

Matayo 23:15 Swahili NT
Ole wenu walimu wa Sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumpata mtu mmoja afuate dini yenu. Mnapompata, mnamfanya astahili maradufu kwenda katika moto wa Jehanamu kuliko ninyi wenyewe.

Mateo 23:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi; at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impierno kay sa inyong sarili.

Ǝlinjil wa n Matta 23:15 Tawallamat Tamajaq NT
«Iket alɣazab iqqâl-awan, ya imusanan n Ǝttawret, ǝd Farisaytan win ǝlmunafiqan! Tǝšakalam, tǝssiwalam idaggan kul, fǝl amaḍal ǝd gǝrwan, tǝgâmmayam kuddeɣ awedan iyyanda tǝssǝrdam s ad ilkǝm y ǝsǝssǝɣri wa n Ǝttawret. Amaran as sǝr-ǝs tǝssǝrdam awedan, a tu-tagim aw Jahannama, har as alɣazab wa zʼagu, a d-agu ǝššin nǝdfisan fǝl wa-nawan.»

มัทธิว 23:15 Thai: from KJV
วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีต เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาเป็นลูกแห่งนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่า

Matta 23:15 Turkish
‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Матей 23:15 Ukrainian: NT
Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! що проходите море й землю, щоб зробити одного нововірця, і коли станеть ся, робите його сином пекла, удвоє гіршим вас.

Matthew 23:15 Uma New Testament
Silaka-koi, guru agama pai' to Parisi! Lompe' hi mali-na-wadi-koi! Mako' molaa-koi medipo tahi' modao' hi role-na, bona ngalai' ria nte hadua tauna to jadi' topetuku' -ni. Pai' ane ria-pi topetuku' -ni, nitudui' -ra mpotuku' pebagiu-ni, alaa-na meliu kadada'a gau' -ra ngkai koi', pai' meliu kamasipato' -ra rahuku' hi naraka ngkai koi'.

Ma-thi-ô 23:15 Vietnamese (1934)
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

Matthew 23:14
Top of Page
Top of Page