1 Timothy 5
ISV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
International Standard VersionGreek Study Bible
1Never speak harshly to an older man, but appeal to him as if he were your father. Treat younger men like brothers, 1Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα νεωτέρους ὡς ἀδελφούς
2older women like mothers, and younger women like sisters, with absolute purity.2πρεσβυτέρας ὡς μητέρας νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
3Honor widows who have no other family members to care for them.3Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας
4But if a widow has children or grandchildren, they must first learn to respect their own family by repaying their parents, for this is pleasing in God's sight. 4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
5A woman who has no other family members to care for her and who is left all alone has placed her hope in God and devotes herself to petitions and prayers night and day. 5 δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ (τὸν) Θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας
6But the self-indulgent widow is just as good as dead.6 δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
7Continue to give these instructions, so that they may be blameless. 7Καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν
8If anyone does not take care of his own relatives, especially his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 8εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων
9A widow may be put on the widows' list if she is at least sixty years old and has been the wife of one husband.9Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
10She must be well known for her good actions as a woman who has raised children, welcomed strangers, washed the saints' feet, helped the suffering, and devoted herself to doing good in every way.10ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ ἐτεκνοτρόφησεν εἰ ἐξενοδόχησεν εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
11But do not include younger widows on your list. For whenever their natural desires cause them to lose their devotion to the Messiah, they want to remarry. 11Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
12They receive condemnation because they have set aside their prior commitment to the Messiah.12ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
13At the same time, they also learn how to be lazy while going from house to house. Not only this, but they even become gossips and keep busy by interfering in other people's lives, saying things they should not say.13ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα
14Therefore, I want younger widows to remarry, have children, manage their homes, and not give the enemy any chance to ridicule them. 14Βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν
15For some widows have already turned away to follow Satan. 15ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ
16If any woman is a believer and has relatives who are widows, she should help them. The church should not be burdened, so it can help those widows who have no other family members to care for them. 16Εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς καὶ μὴ βαρείσθω ἐκκλησία ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
17Elders who handle their duties well should be considered worthy of double compensation, especially those who work hard at preaching and teaching. 17Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
18For the Scripture says, "You must not muzzle an ox while it is treading out grain," and, "A worker deserves his pay."18λέγει γὰρ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις καί Ἄξιος ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
19Do not accept an accusation against an elder unless it is supported "by two or three witnesses."19Κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο τριῶν μαρτύρων
20As for those who keep on sinning, rebuke them in front of everyone so that the rest will also be afraid. 20Τοὺς (δὲ) ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
21With God as my witness, as well as the Messiah Jesus and the chosen angels, I solemnly call on you to carry out these instructions without prejudice, doing nothing on the basis of partiality. 21Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν
22Do not ordain anyone hastily. Do not participate in the sins of others. Keep yourself pure. 22Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
23Stop drinking only water, but use a little wine for your stomach because of your frequent illnesses.23Μηκέτι ὑδροπότει ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας
24The sins of some people are obvious, leading them to judgment. The sins of others follow them there. 24Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς κρίσιν τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν
25In the same way, good actions are obvious, and those that are not cannot remain hidden.25ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται
The Holy Bible: International Standard Version® Release 2.1 Copyright © 1996-2012 The ISV Foundation
ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY.
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
1 Timothy 4
Top of Page
Top of Page