Romans 14
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Accept him whose faith is weak, without passing judgment on [his] opinions. 1Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν
2For one [man] has faith to eat all things, while another, who is weak, eats [only] vegetables. 2ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
3The [one who] eats [everything] must not belittle the [one who] [does not], and the [one who] does not eat [everything] must not judge the [one who] [does], for God has accepted him. 3 ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο
4Who are you to judge someone else’s servant? To [his] own master he stands or falls. And he will stand, for the Lord is able to make him stand. 4σὺ τίς εἶ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει πίπτει σταθήσεται δέ δυνατεῖ γὰρ Κύριος στῆσαι αὐτόν
5One [man] regards [a certain] day above [the others], while someone [else] considers every day [alike]. Each [one] should be fully convinced in [his] own mind. 5Ὃς μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω
6He who observes [a special] day [does so] to [the] Lord; he who eats [does so] to [the] Lord, for he gives thanks to God; and he who abstains [does so] to [the] Lord and gives thanks to God. 6 φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ ⧼καὶ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ οὐ φρονεῖ⧽ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ καὶ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ
7For none of us lives to himself [alone], and none [ of us ] dies to himself [alone]. 7Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει
8If we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So whether we live [or] die, we belong to the Lord. 8ἐάν τε γὰρ ζῶμεν τῷ Κυρίῳ ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν
9For this reason Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both [the] dead and [the] living. 9εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ
10Why, then, {do} you judge your brother? Or why {do} you belittle your brother? For we will all stand before God’s judgment seat. 10Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Θεοῦ
11It is written: “[As surely as] I live, says [the] Lord, every knee will bow before Me; every tongue will confess to God.” 11γέγραπται γάρ Ζῶ ἐγώ λέγει Κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ
12So then, each of us will give an account of himself to God. 12Ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ
13Therefore let us stop judging one another. Instead, make up your mind not to put [any] stumbling block or obstacle in your brother’s way. 13Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον
14I am convinced and fully persuaded in [the] Lord Jesus that nothing [is] unclean in itself. But if [anyone] regards something as unclean, [then] for him [it is] unclean. 14Οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν
15If your brother is distressed by [what you eat], you are no longer acting in love. {Do} not by [your eating] destroy your [brother], for whom Christ died. 15εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν
16{Do} not {allow} what you [consider] good, then, to be spoken of as evil. 16Μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν
17For the kingdom of God is not [a matter of] eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in [the] Holy Spirit. 17οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ
18For whoever serves Christ in this way [is] pleasing to God and approved by men. 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ Θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις
19So then, let us pursue what leads to peace and to mutual edification. 19Ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν* καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους
20{Do} not destroy the work of God for the sake of food. All [food is] clean, but [it is] wrong for a man to let his eating be a stumbling block. 20μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ πάντα μὲν καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι
21[It is] better not to eat meat [or] drink wine [or to do anything] [to cause] your brother to stumble. 21καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ἀδελφός σου προσκόπτει ‹ἢ σκανδαλίζεται ἀσθενεῖ›
22Keep your belief [about such matters] between yourself [and] God. Blessed [is] the [one who] does not condemn himself by what he approves. 22Σὺ πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μακάριος μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν δοκιμάζει
23But the [one who] has doubts is condemned if he eats, because [his eating is] not from faith; and everything that [is] not from faith is sin. 23 δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως πᾶν δὲ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Romans 13
Top of Page
Top of Page