PRAXEIS 13
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1ēsan de en antiocheia kata tēn ousan ekklēsian prophētai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeōn o kaloumenos niger kai loukios o kurēnaios manaēn te ērōdou tou tetraarchou suntrophos kai saulos 2leitourgountōn de autōn tō kuriō kai nēsteuontōn eipen to pneuma to agion aphorisate dē moi ton barnaban kai saulon eis to ergon o proskeklēmai autous 3tote nēsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan

4autoi men oun ekpemphthentes upo tou agiou pneumatos katēlthon eis seleukian ekeithen te apepleusan eis kupron 5kai genomenoi en salamini katēngellon ton logon tou theou en tais sunagōgais tōn ioudaiōn eichon de kai iōannēn upēretēn 6dielthontes de olēn tēn nēson achri paphou euron andra tina magon pseudoprophētēn ioudaion ō onoma bariēsou 7os ēn sun tō anthupatō sergiō paulō andri sunetō outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezētēsen akousai ton logon tou theou 8anthistato de autois elumas o magos outōs gar methermēneuetai to onoma autou zētōn diastrepsai ton anthupaton apo tēs pisteōs 9saulos de o kai paulos plēstheis pneumatos agiou atenisas eis auton 10eipen ō plērēs pantos dolou kai pasēs radiourgias uie diabolou echthre pasēs dikaiosunēs ou pausē diastrephōn tas odous kuriou tas eutheias 11kai nun idou cheir kuriou epi se kai esē tuphlos mē blepōn ton ēlion achri kairou parachrēma te epesen ep auton achlus kai skotos kai periagōn ezētei cheiragōgous 12tote idōn o anthupatos to gegonos episteusen ekplēssomenos epi tē didachē tou kuriou

13anachthentes de apo tēs paphou oi peri paulon ēlthon eis pergēn tēs pamphulias iōannēs de apochōrēsas ap autōn upestrepsen eis ierosoluma 14autoi de dielthontes apo tēs pergēs paregenonto eis antiocheian tēn pisidian kai elthontes eis tēn sunagōgēn tē ēmera tōn sabbatōn ekathisan 15meta de tēn anagnōsin tou nomou kai tōn prophētōn apesteilan oi archisunagōgoi pros autous legontes andres adelphoi ei tis estin en umin logos paraklēseōs pros ton laon legete 16anastas de paulos kai kataseisas tē cheiri eipen andres israēleitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate 17o theos tou laou toutou israēl exelexato tous pateras ēmōn kai ton laon upsōsen en tē paroikia en gē aiguptou kai meta brachionos upsēlou exēgagen autous ex autēs 18kai ōs tesserakontaetē chronon etropophorēsen autous en tē erēmō 19kai kathelōn ethnē epta en gē chanaan kateklēronomēsen tēn gēn autōn 20ōs etesin tetrakosiois kai pentēkonta kai meta tauta edōken kritas eōs samouēl prophētou 21kakeithen ētēsanto basilea kai edōken autois o theos ton saoul uion keis andra ek phulēs beniamein etē tesserakonta 22kai metastēsas auton ēgeiren ton daueid autois eis basilea ō kai eipen marturēsas euron daueid ton tou iessai andra kata tēn kardian mou os poiēsei panta ta thelēmata mou 23toutou o theos apo tou spermatos kat epangelian ēgagen tō israēl sōtēra iēsoun 24prokēruxantos iōannou pro prosōpou tēs eisodou autou baptisma metanoias panti tō laō israēl 25ōs de eplērou o iōannēs ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egō all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodēma tōn podōn lusai

26andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon ēmin o logos tēs sōtērias tautēs exapestalē 27oi gar katoikountes en ierousalēm kai oi archontes autōn touton agnoēsantes kai tas phōnas tōn prophētōn tas kata pan sabbaton anaginōskomenas krinantes eplērōsan 28kai mēdemian aitian thanatou eurontes ētēsanto peilaton anairethēnai auton 29ōs de etelesan panta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethēkan eis mnēmeion 30o de theos ēgeiren auton ek nekrōn 31os ōphthē epi ēmeras pleious tois sunanabasin autō apo tēs galilaias eis ierousalēm oitines nun eisin martures autou pros ton laon 32kai ēmeis umas euangelizometha tēn pros tous pateras epangelian genomenēn oti tautēn o theos ekpeplērōken tois teknois ēmōn anastēsas iēsoun 33ōs kai en tō prōtō psalmō gegraptai uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se 34oti de anestēsen auton ek nekrōn mēketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outōs eirēken oti dōsō umin ta osia daueid ta pista 35dioti kai en eterō legei ou dōseis ton osion sou idein diaphthoran 36daueid men gar idia genea upēretēsas tē tou theou boulē ekoimēthē kai prosetethē pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran 37on de o theos ēgeiren ouk eiden diaphthoran 38gnōston oun estō umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiōn katangelletai 39apo pantōn ōn ouk ēdunēthēte en nomō mōuseōs dikaiōthēnai en toutō pas o pisteuōn dikaioutai 40blepete oun mē epelthē to eirēmenon en tois prophētais

41idete oi kataphronētai kai thaumasate kai aphanisthēte oti ergon ergazomai egō en tais ēmerais umōn ergon o ou mē pisteusēte ean tis ekdiēgētai umin

42exiontōn de autōn parekaloun eis to metaxu sabbaton lalēthēnai autois ta rēmata tauta 43lutheisēs de tēs sunagōgēs ēkolouthēsan polloi tōn ioudaiōn kai tōn sebomenōn prosēlutōn tō paulō kai tō barnaba oitines proslalountes autois epeithon autous prosmenein tē chariti tou theou

44tō de erchomenō sabbatō schedon pasa ē polis sunēchthē akousai ton logon tou kuriou 45idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplēsthēsan zēlou kai antelegon tois upo paulou laloumenois antilegontes kai blasphēmountes 46parrēsiasamenoi te o paulos kai o barnabas eipan umin ēn anankaion prōton lalēthēnai ton logon tou theou epeidē apōtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tēs aiōniou zōēs idou strephometha eis ta ethnē

47outōs gar entetaltai ēmin o kurios tetheika se eis phōs ethnōn tou einai se eis sōtērian eōs eschatou tēs gēs

48akouonta de ta ethnē echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi ēsan tetagmenoi eis zōēn aiōnion 49diephereto de o logos tou kuriou kath olēs tēs chōras 50oi de ioudaioi parōtrunan tas sebomenas gunaikas tas euschēmonas kai tous prōtous tēs poleōs kai epēgeiran diōgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autous apo tōn oriōn autōn 51oi de ektinaxamenoi ton koniorton tōn podōn ep autous ēlthon eis ikonion 52oi te mathētai eplērounto charas kai pneumatos agiou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 12
Top of Page
Top of Page