1 Chronicles 25:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1968 [e]לְהֵימָ֑ן
lə-hê-mān;
Of HemanPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
1968 [e]הֵימָ֡ן
hê-mān
of HemanN-proper-ms
1232 [e]בֻּקִּיָּ֡הוּ
buq-qî-yā-hū
BukkiahN-proper-ms
4983 [e]מַתַּנְיָ֡הוּ
mat-tan-yā-hū
MattaniahN-proper-ms
5816 [e]עֻ֠זִּיאֵל
‘uz-zî-’êl
UzzielN-proper-ms
7619 [e]שְׁבוּאֵ֨ל
šə-ḇū-’êl
ShebuelN-proper-ms
3406 [e]וִֽירִימ֜וֹת
wî-rî-mō-wṯ
JerimothConj-w | N-proper-ms
2608 [e]חֲנַנְיָ֣ה
ḥă-nan-yāh
HananiahN-proper-ms
2607 [e]חֲנָ֗נִי
ḥă-nā-nî,
HananiN-proper-ms
448 [e]אֱלִיאָ֤תָה
’ĕ-lî-’ā-ṯāh
EliathahN-proper-ms
1437 [e]גִדַּ֙לְתִּי֙
ḡid-dal-tî
GiddaltiN-proper-ms
  וְרֹמַ֣מְתִּי
wə-rō-mam-tî
and 
7320 [e]עֶ֔זֶר
‘e-zer,
Romamti-ezerConj-w | N-proper-ms
3436 [e]יָשְׁבְּקָ֣שָׁה
yā-šə-bə-qā-šāh
JoshbekashahN-proper-ms
4413 [e]מַלּ֔וֹתִי
mal-lō-w-ṯî,
MallothiN-proper-ms
1956 [e]הוֹתִ֖יר
hō-w-ṯîr
HothirN-proper-ms
4238 [e]מַחֲזִיאֽוֹת׃
ma-ḥă-zî-’ō-wṯ.
[and] MahaziothN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 25:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְהֵימָ֑ן בְּנֵ֣י הֵימָ֡ן בֻּקִּיָּ֡הוּ מַתַּנְיָ֡הוּ עֻ֠זִּיאֵל שְׁבוּאֵ֨ל וִֽירִימֹ֜ות חֲנַנְיָ֣ה חֲנָ֗נִי אֱלִיאָ֤תָה גִדַּ֙לְתִּי֙ וְרֹמַ֣מְתִּי עֶ֔זֶר יָשְׁבְּקָ֣שָׁה מַלֹּ֔ותִי הֹותִ֖יר מַחֲזִיאֹֽות׃

דברי הימים א 25:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃

דברי הימים א 25:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃

דברי הימים א 25:4 Hebrew Bible
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.

King James Bible
Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:

Holman Christian Standard Bible
From Heman: Heman's sons: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeduthun

1 Chronicles 9:16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, …

1 Chronicles 16:41,42 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, …

2 Chronicles 29:14 And of the sons of Heman; Jehiel, and Shimei: and of the sons of …

Gedaliah

1 Chronicles 25:9 Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, …

zeri

1 Chronicles 25:21 The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

1 Chronicles 15:18,21 And with them their brothers of the second degree, Zechariah, Ben, …

six `With Shimei, mentioned ver.

1 Chronicles 25:17 The tenth to Shimei, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Shimei is not only mentioned in the parallel passage, but is supplied here by the Arabic version.

to give thanks

Psalm 92:1 IT IS A GOOD THING TO GIVE THANKS UNTO THE LORD, AND TO SING PRAISES …

Jeremiah 33:11 The voice of joy, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, …

Links
1 Chronicles 25:41 Chronicles 25:4 NIV1 Chronicles 25:4 NLT1 Chronicles 25:4 ESV1 Chronicles 25:4 NASB1 Chronicles 25:4 KJV1 Chronicles 25:4 Bible Apps1 Chronicles 25:4 Biblia Paralela1 Chronicles 25:4 Chinese Bible1 Chronicles 25:4 French Bible1 Chronicles 25:4 German BibleBible Hub
1 Chronicles 25:3
Top of Page
Top of Page